เครื่องหมายที่ใช้ในคู่มือนี้

หัวข้อนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องหมายและการตั้งค่าที่ใช้ในคู่มือนี้

เครื่องหมายที่ใช้ในคู่มือนี้

คำอธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์และการทำงานต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติตามขณะใช้งานไดรเวอร์ในคู่มือนี้จะมีเครื่องหมายต่อไปนี้กำกับ
ข้อสำคัญ
ระบุข้อกำหนดและข้อจำกัดในการใช้งาน โปรดอ่านข้อมูลเหล่านี้อย่างรอบคอบเพื่อใช้งานผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องและหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์
หมายเหตุ
ระบุคำชี้แจงในการใช้งานหรือคำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับขั้นตอนการทำงาน ขอแนะนำอย่างจริงจังให้อ่านหมายเหตุเหล่านี้

รายละเอียดการตั้งค่า

ในคู่มือเล่มนี้ ชื่อคำสั่งตั้งค่าที่อยู่ในหน้าจอคอมพิวเตอร์จะมีลักษณะดังนี้
ตัวอย่าง:
[พิมพ์]
[ตกลง]