Cài Đặt Lối Tắt Đến Hướng Dẫn Online

Phần này giải thích quy trình cài đặt lối tắt đến trang web có chứa hướng dẫn online cho các sản phẩm Canon.
1.
Đưa CD-ROM kèm theo vào máy tính của bạn.
Nếu menu CD-ROM không hiển thị, nhấp vào "Mở chi tiết" tiếp sau đó.
[+][-]
2.
Nếu màn hình chọn ngôn ngữ được hiển thị, chọn ngôn ngữ → nhấp vào [OK].
3.
Nhấp vào [Cài đặt] từ màn hình menu.
4.
Chỉ chọn [Hướng dẫn sử dụng] trong màn hình được hiển thị → nhấp vào [Cài Đặt].
5.
Đọc HỢP ĐỒNG CẤP PHÉP PHẦN MỀM CANON → nhấp vào [Có].
6.
Kiểm tra thư mục đích cài đặt → nhấp vào [Cài đặt].
Nếu bạn muốn thay đổi thư mục đích cài đặt, nhấp vào [Duyệt].
Thao tác cài đặt bắt đầu.
7.
Nhấp vào [Thoát].
8.
Nhấp vào [Tiếp] trong màn hình [Cài Đặt] → nhấp vào [Thoát].
Lối tắt được tạo trên màn hình nền của bạn.