[Profil] Ark

Du kan redigere profiler. Hvis du redigerer/sletter profiler på serversiden i et delt skrivermiljø, reflekteres endringene i klientprofilene.
Det kan hende at du ikke kan stille inn noen av funksjonene som beskrives her, avhengig av hvilken driver eller enhet du bruker.
[Profilliste]
Viser registrerte profiler som en liste. Du kan endre rekkefølgen ved å velge en profil og klikke [] (Flytt opp) eller [] (Flytt ned).
MERK
Profiler med en rød prikk () ved siden av dem er forhåndsregistrerte profiler og kan ikke redigeres eller slettes.
[Visningsinnstillinger]
Viser innholdet til valgte profil som en liste.
[Legg til]/[Rediger] > [Legg til/rediger profil]-dialogboksen
Lar deg legge til en ny profil eller redigere innstillingene til en brukerregistrert profil. Angi [Navn] og [Ikon]. Angi en kommentar i [Kommentar] dersom det er nødvendig. Bytt ark og konfigurer relevante innstillinger. Dersom du vil sjekke gjeldende innstillinger for en liste, klikk [Visningsinnstillinger].
[Rediger]
Lar deg redigere innstillingene i en brukerregistrert profil.
[Slett]
Sletter den valgte profilen.
[Navn]/[Kommentar]
Viser navnet, ikonet og kommentaren for valgte profil. Du kan redigere navnet, ikonet og kommentaren for brukerregistrerte profiler.
[Importer]
Importerer en profil lagret som en "*.cfg" -fil og legger den til [Profilliste].
[Eksporter]
Eksporterer profilen som er valgt i [Profilliste], og lagrer den som en "*.cfg"-fil.
[Definer dokumentegenskap]
Tillater innstillinger i skriverinnstillingsskjermen til driveren. Denne funksjonen er nyttig for å begrense bruk av skriverinnstillinger på klientdatamaskiner i et delt skrivermiljø.
[+][-]

Relaterte emner