Karta [Profil]

Profily můžete upravovat, importovat a exportovat. Pokud upravíte profil na straně serveru v prostředí sdílené tiskárny, změny se odrazí v klientských profilech.
V závislosti na používaném ovladači nebo zařízení nemusí být možné nastavit některé funkce popsané v tomto dokumentu.
[Seznam profilů]
Zobrazuje registrované profily jako seznam. Můžete měnit pořadí tak, že vyberete profil a kliknete na [] (Posunout nahoru) nebo [] (Posunout dolů).
POZNÁMKA
Profily označené červenou tečkou () jsou předregistrované profily a nelze je upravit ani odstranit.
[Zobrazit nastavení]
Zobrazí obsah vybraného profilu jako seznam.
[Přidat]/[Upravit] > dialogové okno [Přidat/upravit profil]
Umožňuje přidat nový profil nebo upravit nastavení uživatelem registrovaného profilu. Nastavte údaj [Název] a [Ikona]. Zadejte komentář do pole [Komentář], je-li potřeba. Přepněte na jinou kartu a nakonfigurujte odpovídající nastavení. Chcete-li zkontrolovat aktuální nastavení v seznamu, klikněte na [Zobrazit nastavení].
[Upravit]
Umožňuje upravit nastavení uživatelem registrovaného profilu.
[Odstranit]
Odstraní vybraný profil.
[Název]/[Komentář]
Zobrazí název a komentář vybraného profilu. Umožňuje upravit název a komentář uživatelem registrovaného profilu.
[Import]
Importuje profil uložený jako soubor „*.cfg“ a přidá jej k [Seznam profilů].
[Export]
Exportuje profil vybraný v nabídce [Seznam profilů] a uloží jej jako soubor „*.cfg“.
[Definovat vlastnosti dokumentu]
Umožňuje nastavení na obrazovce tiskových nastavení ovladače. Tato funkce je užitečná, když je třeba omezit používání nastavení tisku na klientských počítačích v prostředí sdílené tiskárny.
[+][-]

Související témata