การตั้งค่าฟังก์ชั่นการรับรองความถูกต้อง

คุณสามารถบริหารจัดการการพิมพ์โดยใช้ฟังก์ชั่นการจัดการ ID แผนกหรือฟังก์ชั่นการรับรองความถูกต้องของผู้ใช้ได้

เงื่อนไข

เมื่อเปิดคอมพิวเตอร์ ให้เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ

ขั้นตอน

1.
แสดงหน้าจอคุณสมบัติเครื่องพิมพ์
(1) แสดง [Bluetooth และอุปกรณ์] (หรือ [อุปกรณ์]) จาก [ การตั้งค่า] ในเมนูเริ่ม
(2) ใน [เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์] แสดงหน้าจอการจัดการสำหรับอุปกรณ์เพื่อตั้งค่า
หากต้องการแสดงหน้าจอการจัดการ ให้คลิกที่อุปกรณ์หรือคลิก [จัดการ] สำหรับอุปกรณ์ที่ตรงกัน
(3) คลิก [คุณสมบัติของเครื่องพิมพ์] สำหรับอุปกรณ์เพื่อตั้งค่า
2.
แสดงหน้า [การตั้งค่าอุปกรณ์]
3.
เลือกฟังก์ชั่นการรับรองความถูกต้องที่คุณต้องการใช้จาก [การจัดการของผู้ใช้] → คลิก [การตั้งค่า]
4.
เลือก [อนุญาตการตั้งค่า PIN]/[อนุญาตการตั้งค่ารหัสผ่าน] → ป้อนข้อมูลการรับรองความถูกต้อง
ใช้ฟังก์ชั่นการจัดการ ID แผนกโดยป้อนข้อมูลใน [ID แผนก] และ [PIN]
ใช้ฟังก์ชั่นการรับรองความถูกต้องของผู้ใช้โดยป้อนข้อมูลใน [ชื่อผู้ใช้] และ [รหัสผ่าน]
หากคุณต้องการตรวจสอบว่าข้อมูลการรับรองความถูกต้องที่ตั้งไว้ในอุปกรณ์และเนื้อหาที่ป้อนเข้าไปตรงกัน ให้คลิก [ยืนยัน]
5.
กำหนดการตั้งค่าที่ต้องการ → คลิก [ตกลง]
6.
คลิก [ใช้] ในหน้า [การตั้งค่าอุปกรณ์]
หากกล่องโต้ตอบ [ยืนยัน ID แผนก/PIN]/[ยืนยันชื่อ/รหัสผ่านของผู้ใช้] ปรากฏขึ้นเมื่อพิมพ์ ให้ยืนยันหรือตั้งข้อมูลการรับรองความถูกต้อง
หมายเหตุ
อาจไม่สามารถป้อนจำนวนอักขระสูงสุดสำหรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ใช้เมื่อจะสั่งพิมพ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอักขระที่ใช้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง