การค้นหาในคู่มือ

เมื่อค้นหาในคู่มือโดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ คุณจะสามารถค้นหาหัวข้อที่มีข้อความที่คุณต้องการค้นหาได้
คลิกที่แท็บ [] ที่บริเวณเมนู → ใส่ข้อความที่ต้องการค้นหา → คลิก []
คลิกที่หัวข้อเรื่องที่ต้องการดูจากรายการผลการค้นหาที่แสดง
คุณสามารถจำกัดหัวข้อที่ต้องการค้นหาได้โดยการระบุข้อความที่ต้องการค้นหา
การค้นหาหัวข้อที่มีทุกคำที่ค้นหา (การค้นหาแบบ AND)
ใส่คำค้นหลายๆ คำโดยใช้เว้นวรรคคั่น
การค้นหาหัวข้อที่มีข้อความนั้นๆ อยู่ (การค้นหาด้วยข้อความ)
ใส่ข้อความพร้อมใส่เครื่องหมายอัญประกาศ ("") คร่อม