การเก็บงานพิมพ์ชั่วคราว

คุณสามารถส่งข้อมูลการพิมพ์ไปที่คิวการเก็บ (พื้นที่การจัดเก็บชั่วคราว) ในอุปกรณ์ได้ คุณยังสามารถเปลี่ยนลำดับการพิมพ์และการตั้งค่าของข้อมูลที่บันทึกไว้โดยใช้แผงควบคุมของอุปกรณ์หรือ Remote UI ได้
1.
แสดงหน้าที่เหมาะสมจากหน้าจอการตั้งค่าการพิมพ์ของไดรเวอร์
2.
เลือก [พัก] ที่ [วิธีการส่งออก] → คลิก [รายละเอียด]
3.
ในกล่องโต้ตอบ [รายละเอียดการพัก] ให้ตั้งชื่อข้อมูล
หากคุณต้องการระบุชื่อเอง ให้เลือก [ชื่อของข้อมูลที่จะเก็บไว้] > [ป้อนชื่อ] → ป้อนชื่อใน [ชื่อ]
กล่องโต้ตอบ [รายละเอียดการพัก] ยังปรากฏขึ้นเมื่อพิมพ์จริงด้วย ซึ่งจะทำให้คุณยืนยันหรือเปลี่ยนชื่อที่ระบุได้
4.
คลิก [ตกลง]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง