Tạo tập sách với loại giấy khác cho bìa

Bạn có thể thêm bìa vào dữ liệu để in tập sách và sử dụng loại giấy khác với nội dung chính để làm bìa.
Các mục trên hộp thoại [Cài Đặt Chi Tiết cho Tập Sách] > tờ [Cài Đặt Nguồn Giấy/Trang Bìa] cũng có thể được cấu hình từ tờ [Nguồn Giấy], bao gồm [Chọn Giấy] > [Khác cho Bìa và Khác].
1.
Hiển thị tờ [Cài Đặt Cơ Bản] hoặc [Hoàn tất].
2.
Chọn [In Tập Sách] từ [In 1 mặt/2 mặt/In Tập Sách] hoặc [Kiểu In].
3.
Nhấp vào [Tập Sách].
4.
Trong hộp thoại được hiển thị, hiển thị tờ [Cài Đặt Nguồn Giấy/Trang Bìa].
5.
Bật [Chỉ Định Giấy cho Trang Bìa].
6.
Chọn [Chọn bởi] > [Nguồn Giấy] hoặc [Loại Giấy].
7.
Trong [Trang Bìa], chỉ định nguồn giấy hoặc loại giấy để sử dụng cho in bìa.
8.
Nhấp vào [OK] trong hộp thoại [Cài Đặt Chi Tiết cho Tập Sách].

Chủ đề liên quan