Cài Đặt Các Trang Ngoại Lệ (PS3)

Nếu bạn đang sử dụng trình điều khiển PS3, bạn có thể áp dụng cài đặt in cho phạm vi trang đã chỉ định trong tài liệu.
1.
Hiển thị tờ [Cài Đặt Ngoại Lệ].
2.
Nhấp vào [Trang Ngoại Lệ].
3.
Trong tờ [Cài Đặt Trang] trong hộp thoại [Cài Đặt Trang Ngoại Lệ], xác định rõ loạt giấy sẽ in ngoại lệ trong [Trang].
4.
Cài đặt các chức năng yêu cầu trong các tờ [Cài Đặt Trang], [Chất lượng], và [Màu] → nhấp vào [OK].
Các cài đặt được hiển thị ở [Danh Sách Cài Đặt Ngoại Lệ].
Nếu bạn muốn thay đổi cài đặt ngoại lệ
Lựa chọn cài đặt từ [Danh Sách Cài Đặt Ngoại Lệ] → nhấp vào [Sửa].
Nếu bạn muốn kết hợp nhiều cài đặt ngoại lệ
Lựa chọn cài đặt từ [Danh Sách Cài Đặt Ngoại Lệ] → nhấp vào [Hợp nhất].
Bạn chỉ có thể kết hợp các cài đặt ngoại lệ khi các trang sẽ in ngoại lệ liên tiếp nhau và các cài đặt phải giống nhau.
Nếu bạn muốn xóa bỏ một cài đặt ngoại lệ
Lựa chọn cài đặt từ [Danh Sách Cài Đặt Ngoại Lệ] → nhấp vào [Xóa].

Chủ đề liên quan