In Bằng Giấy Nhãn

Bạn có thể in trên phần nhãn của giấy nhãn.
1.
Hiển thị tờ [Nguồn Giấy].
2.
Chọn [Chọn bởi] > [Loại Giấy].
3.
Nhấp vào [Loại Giấy] > [Cài đặt].
4.
Trong hộp thoại [Cài Đặt Loại Giấy], chọn giấy nhãn từ [Loại Giấy] → nhấp vào [OK].
Để cài đặt vị trí in trên giấy nhãn, làm theo quy trình dưới đây.
5.
Nhấp vào [Chi Tiết Giấy Nhãn].
6.
Trong hộp thoại [Chi Tiết Giấy Nhãn], đặt [Vị Trí In trên Giấy Nhãn] → nhấp vào [OK].
Để dịch chuyển dữ liệu in sang phần nhãn, chọn [Chia Lệch Vị Trí In] → định rõ khoảng cách để dịch chuyển dữ liệu trong [Độ Rộng Chia Lệch] → nhấp vào [OK].
Để in dữ liệu in mà không dịch chuyển dữ liệu in, chọn [Không Chia Lệch Vị Trí In] → chọn kích cỡ giấy nhãn từ [Cỡ Giấy Nhãn] → nhấp vào [OK].

Chủ đề liên quan