In Hình Mờ

Bạn có thể chồng và in các ký tự bán trong suốt như [BÍ MẬT HÀNG ĐẦU] hoặc [BẢN NHÁP] lên trên dữ liệu in.
Bạn cũng có thể tạo hình mờ mới.

Gắn Và In Hình Chìm Mờ

1.
Hiển thị tờ [Cài Đặt Trang].
2.
Chọn [Hình mờ] → chọn tên hình chìm mờ.

Tạo Hình Mờ Mới

1.
Hiển thị tờ [Cài Đặt Trang].
2.
Chọn [Hình mờ] → nhấp [Sửa Hình Mờ].
3.
Trong hộp thoại [Sửa Hình Mờ], nhấp vào [Thêm] → nhập tên vào [Tên].
4.
Trong [Thuộc tính], đặt ký tự và thuộc tính cho hình mờ.
5.
Trong [Căn chỉnh], đặt vị trí cho hình mờ.
6.
Trong [Kiểu In], đặt khung viền và chồng hình cho hình mờ.
7.
Trong hộp thoại [Sửa Hình Mờ], nhấp vào [OK].
Hình mờ đã tạo được thêm vào danh sách trên trang [Cài Đặt Trang] > [Hình mờ].

Chủ đề liên quan