Canon PageComposer

Bạn có thể kết hợp nhiều tập tin được tạo bằng các ứng dụng khác nhau vào một tập tin để in.
Màn hình chính Canon PageComposer mở khi bạn in bằng cách sử dụng chức năng [Sửa và Xem Trước] của trình điều khiển.

Menu [Tập tin]

[In]/[] (In)
In (các) tập tin được chọn.
[Mẫu In]/[] (Mẫu In)
Thực hiện in thử (các) tập tin được chọn.
[Xem Trước Khi In]/[] (Xem Trước Khi In)
Hiển thị phần xem trước in của tập tin được chọn.
[Thoát]
Đóng màn hình chính Canon PageComposer.

Menu [Sửa]

[Xóa]/[] (Xóa Tài Liệu)
Xóa (các) tập tin được chọn.
[Nhân đôi]/[] (Nhân Đôi Tài Liệu)
Tạo bản sao của (các) tập tin được chọn.
[Kết hợp]/[] (Kết Hợp Tài Liệu) > Hộp Thoại [Kết hợp]
Kết hợp nhiều tập tin thành một tập tin và cho phép bạn đặt tên và cấu hình cài đặt của tập tin đã được kết hợp.
[+][-]
[Tách]/[] (Tách Tài Liệu)
Tách riêng tập tin được chọn mà bạn đã kết hợp.
[Thay Đổi Cài Đặt In]/[] (Thay Đổi Cài Đặt In) > Hộp Thoại [Thay Đổi Cài Đặt In]
Thay đổi tên và cài đặt của tập tin được chọn.
[+][-]
[Chọn Tất Cả]
Chọn tất cả các tập tin trong danh sách.

Menu [Chuyển đến]

[Đầu]/[Trước]/[Tiếp]/[Cuối]
[] (Đầu)/[] (Trước)/[] (Tiếp)/[] (Cuối)
Cho phép bạn thay đổi thứ tự bằng cách di chuyển (các) tập tin được chọn.

Menu [Trợ giúp]

[Trợ giúp]
Hiển thị trợ giúp trực tuyến.
[Giới thiệu]
Hiển thị phiên bản của Canon PageComposer.

Chủ đề liên quan