Karta [Zdroj papiera]

Môžete nastaviť typ a zdroj papiera.
V závislosti od ovládača alebo zariadenia, ktoré používate, možno nebudete môcť nastaviť niektoré funkcie opísané v tomto dokumente.
[Vybrať podľa]
Vyberie, či bude papier na tlač určený na základe zdroja papiera alebo podľa typu papiera.
[Výber papiera]
Určuje metódu zdroja papiera v závislosti od strany.
[Zdroj papiera]
Určuje papier na tlač podľa zdroja papiera.
[Typ papiera]
Určuje papier na tlač podľa typu papiera.
[Nastavenia] > dialógové okno [Nastavenia typu papiera]
Umožňuje zmeniť typ papiera. Pri získavaní informácií o type papiera zo zariadenia kliknite na [Získať informácie o papieri].
[Nastavenia vloženia hárkov] > dialógové okno [Nastavenia vloženia hárkov]
Umožňuje nakonfigurovať nastavenia týkajúce sa vložených hárkov.
[+][-]
[Pôvodný zdroj papiera]
Určuje zdroj papiera na tlačové údaje.
[Pôvodný typ papiera]
Určuje typ papiera na tlačové údaje.
[Názov papiera]
Určuje zdroj papiera podľa názvu papiera. Názov papiera je zaregistrovaný prostredníctvom vzdialeného používateľského rozhrania.
V závislosti od používaného zariadenia nemusí byť táto funkcia dostupná.
V tom prípade nastavte papier pre zdroj papiera v položke [Typ papiera].
[Hárky obálky]
Určuje zdroj alebo typ papiera použitého na obálky na vloženie medzi priehľadné fólie. Ak chcete vybrať rôzne typy papiera registrované v zariadení, kliknite na položku [Nastavenia].
[Priehľadné hárky]
Určuje zdroj alebo typ papiera použitého na priehľadné fólie. Ak chcete vybrať rôzne typy papiera registrované v zariadení, kliknite na položku [Nastavenia].
[Podrobnosti rozraďovača] > dialógové okno [Podrobnosti rozraďovača]
Umožňuje nastaviť tlačovú pozíciu na rozraďovačoch.
[Informácie o zdroji papiera] > dialógové okno [Informácie o zdroji papiera]
Zobrazí informácie o súprave papiera v zdrojoch papiera. Ak chcete informácie o zdroji papiera získať zo zariadenia, kliknite na položku [Získať informácie o zdroji papiera].
[Kópia]
Vytlačí jednu kópiu rovnakého dokumentu z rôznych vyšpecifikovaných zdrojov papiera.
Umožňuje naraz vytlačiť na rôzne typy papiera, ako je papier vysokej kvality a recyklovaný papier.
[Nastavenia] > dialógové okno [Nastavenia kópie]
Vyberá zdroj papiera na tlač.
[Nastavenia prednej/zadnej obálky] > dialógové okno [Nastavenia prednej/zadnej obálky]
Vloží prednú a zadnú obálku. Takisto môžete nastaviť zdroj papiera prednej a zadnej obálky, a či sa má na ne tlačiť.
[Štandardné veľkosti papiera podávať vertikálne]
Pri tlači podáva štandardné veľkosti papiera vo zvislom smere.
[Vlastné papiere podávať vertikálne]
Pri tlači podáva vlastné veľkosti papiera vo zvislom smere.
[Tlač na druhú stranu]
Ak chcete tlačiť obojstranne na papier ručne vložený do viacúčelového zásobníka, vyberte túto funkciu na tlač na druhej strane papiera.
[Obnoviť predvolené]
Obnoví predvolené hodnoty všetkých nastavení.

Príbuzné témy