Huomautus

Kolmansien osapuolten palvelut ja ohjelmistot

Tuotenimi

Turvallisuusmääräysten mukaan tuotteen nimi on rekisteröitävä.
Joillakin tuotteen myyntialueilla voidaan rekisteröidä vaihtoehtoisesti seuraavat suluissa ( ) olevat nimet.
LBP6030w / LBP6030B / LBP6030 (F166400)

EY-direktiivin EMC-vaatimukset

Tämä laite täyttää EY:n direktiivin olennaiset EMC-vaatimukset. Tämä laite täyttää EY-direktiivin EMC-vaatimukset jännitteellä 230 V, 50 Hz, vaikka laitteen nimellisjännite onkin 220–240 V, 50/60 Hz. Käytä suojattua kaapelia, jotta laite täyttää EY-direktiivin EMC-vaatimukset.

Laserturvallisuus

Tämä tuote on sertifioitu luokan 1 lasertuotteeksi standardien IEC60825-1:2007 ja EN60825-1:2007 mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että tulostin ei tuota haitallista lasersäteilyä.
Koska tuotteen sisäinen lasersäteily on täysin suljettu suojakoteloinnin ja ulkokuorten sisään, lasersäde ei pääse ulos laitteesta missään käyttövaiheessa. Älä poista suojakoteloita tai ulkoisia kansia muuten kuin laitteen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.
Oheinen tarra on kiinnitetty laitteen sisällä olevaan laserskanneriyksikköön.
CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1
PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1
APARELHO A LASER DE CLASSE 1
LUOKAN 1 LASER-TUOTE
LASERPRODUKT KLASS 1
Muiden kuin tässä oppaassa määritettyjen ohjaustoimien, säätöjen tai menettelyjen käyttö voi aiheuttaa vaarallista altistusta säteilylle.
 

WEEE-direktiivi

 
Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja Liechtenstein) alueelle.
Tämä tunnus osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (SER-direktiivi, 2012/19/EU) sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana. Tuote on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta ostettaessa tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun virheellinen käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska laitteet saattavat sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Lisäksi tuotteen asianmukainen hävittäminen säästää luonnonvaroja. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteistä saat kaupunkien ja kuntien tiedotuksesta, jätehuoltoviranomaisilta, sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrätysjärjestelmän ylläpitäjältä ja jätehuoltoyhtiöltä. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyksestä ja kierrätyksestä on osoitteessa
www.canon-europe.com/weee.

IPv6 Ready Logo

 
Tämän laitteen sisältämä protokollapino on saanut IPv6 Forumin myöntämän ensimmäisen vaiheen IPv6 Ready -logon.

Komission säännöksen (EU) nro 801/2013, joka muuttaa säännöstä (EY) nro 1275/2008, edellyttämät tuotetiedot

Tuotteen virrankulutus verkkovalmiustilassa, jos langalliset verkkoportit on kytketty ja kaikki langattomat verkkoportit on aktivoitu (jos ne ovat käytettävissä samaan aikaan).
Mallinimi
Tuotteen virrankulutus verkkovalmiustilassa
LBP6030w
1,6 W
Yllä olevat arvot ovat yhden, sattumanvaraisesti valitun laitteen todellisia arvoja ja voivat siksi poiketa käytössä olevan laitteen arvoista. Valinnaisia verkkoportteja ei ole kytketty ja/tai aktivoitu mittauksessa.

Lakiperusteiset rajoitukset tuotteen käytölle ja kuvien käytölle

Tuotteen käyttäminen tiettyjen asiakirjojen skannaamiseen, tulostamiseen tai muunlaiseen kopioimiseen sekä tuotteella edellä mainituilla tavoilla tuotettujen kuvien käyttäminen voi olla lailla kielletty ja saattaa johtaa oikeudelliseen vastuuseen. Luettelo, joka ei ole täydellinen, tällaisista asiakirjoista on esitetty alla. Tämä luettelo on tarkoitettu vain ohjeelliseksi. Jos et ole varma, onko tuotteen käyttäminen tiettyjen asiakirjojen skannaamiseen, tulostamiseen tai muuhun kopioimiseen laillista, tai onko tuotteella edellä mainituilla tavoilla tuotettujen kuvien käyttäminen laillista, ota yhteys lakiasiantuntijaan etukäteen.
Setelit
Matkasekit
Maksuosoitukset
Lounassetelit yms.
Talletustodistukset
Passit
Postimerkit (leimatut tai leimaamattomat)
Maahanmuuttoasiakirjat
Henkilökortit ja virkamerkit
Leimamerkit (leimatut tai leimaamattomat)
Asevelvollisuus- tai kutsunta-asiakirjat
Arvopaperit tai velkakirjat
Valtion virastojen asettamat sekit ja asetteet
Osakekirjat
Ajokortit ja omistusoikeuskirjat
Tekijänoikeuksien alaiset työt tai taideteokset ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa

Tietoja langattoman lähiverkon säännöksistä

Regulatory information
Users in the European Union and other European countries
LBP6030w includes Wireless LAN Module (Model name: AW-NM383).
This device complies with the essential requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EC.
R&TTE Declaration of Conformity (Wireless LAN Module)
Česky [Czech]
Společnost CANON INC. tímto prohlašuje, že zařízení AW-NM383 je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk [Danish]
Undertegnede CANON INC. erklærer herved, at AW-NM383 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch [German]
Hiermit erklärt CANON INC., dass sich das Gerät AW-NM383 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Eesti [Estonian]
Käesolevaga kinnitab CANON INC. seadme AW-NM383 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.
English
Hereby, CANON INC., declares that AW-NM383 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español [Spanish]
Por medio de la presente CANON INC. declara que el AW-NM383 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική [Greek]
Με την παρούσα, η CANON INC., δηλώνει ότι το μοντέλο AW-NM383 συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Français [French]
Par la présente, CANON INC. déclare que l’appareil AW-NM383 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano [Italian]
Con la presente CANON INC. dichiara che AW-NM383 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski [Latvian]
Ar šo CANON INC. deklarē, ka AW-NM383 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių [Lithuanian]
Šiuo bendrovė „CANON INC.“ deklaruoja, kad AW-NM383 atitinka pagrindinius Direktyvoje 1999/5/EB išdėstytus reikalavimus ir kitas josnuostatas.
Nederlands [Dutch]
Hierbij verklaart CANON INC. dat AW-NM383 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malti [Maltese]
Hawnhekk, CANON INC., jiddikjara li l-AW-NM383 jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma’ dispożizzjonijiet relevanti oħra tad-Direttiva 1999/5/KE.
Magyar [Hungarian]
Alulírott CANON INC. nyilatkozom, hogy a AW-NM383 megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Polski [Polish]
Niniejszym CANON INC. oświadcza, że model AW-NM383 jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português [Portuguese]
Por este documento, a CANON INC. declara que o AW-NM383 está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 1999/5/CE.
Slovenščina [Slovenian]
Družba CANON INC. izjavlja, da je tiskalnik AW-NM383 skladni z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky [Slovak]
CANON INC. týmto vyhlasuje, že AW-NM383 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi [Finnish]
CANON INC. vakuuttaa täten, että AW-NM383 -laite on direktiivin 1999/5/ EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska [Swedish]
Härmed intygar CANON INC. att denna AW-NM383 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Română [Romanian]
Prin prezenta, CANON INC., declară faptul că aparatul AW-NM383 este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi cu alte prevederi relevante incluse în Directiva 1999/5/CE.
Български език [Bulgarian]
С настоящеmо CANON INC. декларира, че AW-NM383 отговаря на съществените изисквания и другите приложими изисквания на Директива 1999/5/ЕС.
Íslenska [Icelandic]
Hér með lýsir CANON INC. því yfir að AW-NM383 sé í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Norsk [Norwegian]
CANON INC. erklærer herved at utstyret AW-NM383 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Gaeilge [Irish]
Dearbhaíonn CANON INC. leis seo go gcloíonn AW-NM383 le ceanglais riachtanacha agus le forálacha ábhartha eile na Treorach 1999/5/CE.
 
Česky [Czech]
* Toto zařízení může být provozováno na území AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.
Dansk [Danish]
* Dette produkt må anvendes i AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.
Deutsch [German]
* Dieses Gerät darf in folgenden Ländern betrieben werden AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.
Eesti [Estonian]
* Seda seadet võib kasutada AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.
English
* This equipment may be operated in AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.
Español [Spanish]
* Este equipo puede ser utilizado en AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.
Français [French]
* Cet équipement peut être utilisable en AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.
Italiano [Italian]
* Questo dispositivo può essere utilizzato in AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.
Latviski [Latvian]
* Šo aprīkojumu drīkst lietot AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.
Lietuvių [Lithuanian]
* Šį įrenginį galima eksploatuoti AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.
Nederlands [Dutch]
* Deze apparatuur kan worden gebruikt in de volgende landen AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.
Suomi [Finnish]
* Laitetta voidaan käyttää seuraavassa maassa AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.
Malti [Maltese]
* Dan l-apparat jista’ jintuza f’ AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.
Magyar [Hungarian]
* Ez a készülék AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK üzemeltethető.
Polski [Polish]
* To urządzenie może być eksploatowane w AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.
Português [Portuguese]
* Este equipamento pode ser utilizado em AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.
Slovenščina [Slovenian]
* To opremo je dovoljeno uporabljati v AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.
Slovensky [Slovak]
* Toto zariadenie môže byť používané na území AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.
* Upozornenie k používaniu tohto výrobku.Francúzsko: Tento výrobok sa nesmie používať vonku.
Ελληνική [Greek]
* Το παρόν προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.
Svenska [Swedish]
* Den här utrustningen kanske fungerar i AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.
Română [Romanian]
* Acest echipament poate fi operat in AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.
Български език [Bulgarian]
* Това оборудване може да се използва в AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.
Íslenska [Icelandic]
* Viðgerð á þessu tæki má annast á AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.
Norsk [Norwegian]
* Dette produktet må anvendes i AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.
Gaeilge [Irish]
* Féadfar an trealamh seo a fheidhmiú in AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.
Regulatory information for users in Jordan
LBP6030w includes approved Wireless LAN Module (Model name: AW-NM383).
Contains Wireless LAN Module approved by TRC/SS/2014/38
Regulatory information for users in UAE
LBP6030w includes approved Wireless LAN Module (Model name: AW-NM383).
TRA
REGISTERED No: ER0126617/14
DEALER No: DA0060877/11
 

Vastuuvapauslauseke

Tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
CANON INC. EI MYÖNNÄ TÄLLE MATERIAALILLE TÄSSÄ MAINITUN LISÄKSI MINKÄÄNLAISIA NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA TAKUUT MARKKINOITAVUUDESTA, MYYTÄVYYDESTÄ, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN TAI PATENTTIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. CANON INC. EI OLE VASTUUSSA MINKÄÄNLAISISTA SUORISTA, SATUNNAISISTA TAI SEURAUKSELLISISTA VAHINGOISTA TAI VAROJEN MENETYKSISTÄ, JOTKA JOHTUVAT TÄMÄN MATERIAALIN KÄYTTÄMISESTÄ.

Copyright

Copyright CANON INC. 2019
Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa jäljentää, lähettää, tallentaa eikä kääntää toiselle kielelle tai tietokonekielelle millään tavalla tai missään muodossa sähköisesti, mekaanisesti, magneettisesti, optisesti, kemiallisesti, manuaalisesti tai muulla tavoin ilman etukäteen saatua kirjallista lupaa, jonka myöntää Canon Inc.

Tavaramerkit

Apple, AppleTalk, EtherTalk, LocalTalk, Mac, Mac OS, Safari ja Bonjour ovat Apple Inc. -yrityksen tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server ja Internet Explorer ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Kaikki muut tuote- ja mallinimet ovat omistajiensa rekisteröityjä tavaramerkkejä, tavaramerkkejä tai tuotemerkkejä.
 
V_180615
0K7S-04S