Configuració de les opcions de gestió d'ID de departament

Podeu organitzar i gestionar els usuaris en grups segons l'ID de departament. Seguiu el procediment que s'indica a continuació per configurar la gestió d'ID de departaments i permetre que l'equip compti el nombre de pàgines utilitzades per imprimir i llegir.
Assegureu-vos que s'hagin definit ID de departament per als usuaris desats a l'equip. Desament d'informació d'usuaris al dispositiu local
La gestió d'ID de departaments només és vàlida per als usuaris que estan desats al dispositiu local.
Si inicieu la sessió com a usuari amb privilegis d'administrador, se us assignarà automàticament un ID i un PIN d'administrador del sistema, que es gestionaran com a ID de departament.
Si activeu la gestió d'ID de departaments mitjançant Copy Card Reader, els ID de departaments s'assignen a les targetes utilitzades. Per tant, no podeu desar identificadors de departament.
Per obtenir més informació sobre el nombre d'ID de departament que es poden desar, vegeu Funcions de gestió.
1
Premeu  (Configuració).
2
Premeu <Opcions de gestió>  <Gestió d'usuaris>  <Gestió d'ID de departaments>.
3
Premeu <On>.
S'activa la gestió de l'ID de departaments.
Per desactivar la gestió d'ID de departaments, premeu <Off>.
Desament d'ID i PIN de departament
4
Premeu <Bé>.
Per comprovar els nombres de pàgines
Si voleu comprovar el nombre total de pàgines utilitzades per cada ID de departament per a còpies, impressions i lectures (inclosos faxos), premeu <Totals de pàgines> a la pantalla que es mostra al pas 3. Els recomptes de pàgines no inclouen pàgines en blanc ni impressions de mostra utilitzades per comprovar elements com ara l'ajust de gradació o Filigranes de Seguretat.
Inicieu la sessió amb un ID de departament i un PIN
En registrar un usuari amb el mateix nom que un ID de departament, les operacions d'inici de sessió es poden realitzar utilitzant un ID de departament i un PIN registrats. Desament d'informació d'usuaris al dispositiu local
La pantalla d'inici de sessió pot aparèixer en iniciar una operació o després de seleccionar una funció. Especificació de quan s'ha de mostrar la pantalla d'inici de sessió
Canvi del servei d'inici de sessió
L'equip utilitza l'autenticació d'usuaris (gestió d'autenticació personal) com a servei d'inici de sessió. No obstant això, pot canviar el servei d'inici de sessió a "DepartmentID Authentication" mitjançant SMS. Canvi dels serveis d'inici de sessió
6RFE-0A1