Configuració de carpetes personals

Els usuaris que inicien sessió amb la gestió d'autenticació personal poden crear una carpeta personal per a ús individual. Una carpeta personal es pot especificar com a destinació de documents llegits i es pot crear en una carpeta compartida o en un servidor de fitxers. Els usuaris poden enviar documents fàcilment a les seves carpetes personals, que poden impedir eficaçment la filtració d'informació a causa d'errors de funcionament. A continuació es descriuen tres maneres diferents d'especificar una carpeta personal. Després que un usuari amb privilegis d'administrador seleccioni com especificar carpetes personals, haurà de notificar als usuaris la ubicació i indicar-los que han de crear les seves carpetes personals.
Creació de carpetes en qualsevol ubicació especificada per usuaris
Els usuaris creen una carpeta personal en qualsevol ubicació que desitgin. Això permet a cada usuari enviar documents a una carpeta d'una ubicació coneguda.
Creació de carpetes en una carpeta d'inici especificada per l'administrador
Dins de la carpeta principal (carpeta d'inici) que especifiqui l'administrador es crea una carpeta per a cada nom d'usuari. Les carpetes personals són més fàcils de gestionar perquè totes es mantenen juntes en una sola ubicació. Es pot especificar una carpeta compartida de Windows (SMB) o un servidor WebDAV.
Si establiu una carpeta d'inici al servidor WebDAV, les carpetes per a tots els usuaris s'han de preparar abans.
Creació de carpetes en una ubicació especificada pel servidor
La ubicació de les carpetes personals s'especifica d'acord amb la informació de l'usuari desada en un servidor d'autenticació, com ara un servidor Windows amb Active Directory. Només es pot especificar una carpeta compartida Windows (SMB).

Configuració de com especificar la ubicació de les carpetes personals

1
Premeu .
2
Premeu <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions comunes>  <Mètode d'especificació de carpeta personal>.
3
Seleccioneu com especificar la ubicació de les carpetes personals.
Creació de carpetes en qualsevol ubicació especificada per usuaris
Premeu <Desar per cada usuari>  <Bé>. Cada usuari pot especificar la ubicació de la carpeta personal.
Creació de carpetes en una carpeta d'inici especificada per l'administrador
1
Premeu <Carpeta d'inici>  <Establir>.
2
Especifiqueu la carpeta d'inici i premeu <Bé>.
<Protocol>
Seleccioneu el protocol que cal utilitzar en enviar documents llegits a la carpeta personal.
<Nom de l'amfitrió>
Introduïu el nom d'amfitrió o l'adreça d'IP de l'ordinador en què vulgueu crear la carpeta d'inici.
<Camí de la carpeta>
Introduïu el camí de la carpeta d'inici. Per exemple, introduïu "users\public\share" per a una carpeta d'inici creada dins d'una carpeta anomenada "share" a la carpeta "Public" de la unitat C: (camí: "C:\users\public\share").
Pot ser que no pugueu especificar el camí si hi ha massa nivells de carpetes.
3
Seleccioneu la informació d'autenticació que calgui utilitzar i premeu <Bé>.
Per utilitzar un nom d'usuari i una contrasenya diferents per a la carpeta personal, premeu <Usar info autentic. per a cada usuari> per afegir una marca de verificació. Elimineu la marca de verificació per utilitzar el mateix nom d'usuari i la mateixa contrasenya introduïts en iniciar sessió. Si s'afegeix una marca de verificació a aquest element, caldrà desar un nom d'usuari i una contrasenya per a cada usuari.
Es crea una carpeta dins de la carpeta d'inici amb el nom següent:
Si s'afegeix una marca de selecció a <Usar info autentic. per a cada usuari>, el nom d'usuari especificat per un usuari
Si s'afegeix una marca de selecció a <Usar info autentic. per a cada usuari>, el nom d'usuari utilitzat per iniciar la sessió
Creació de carpetes en una ubicació especificada pel servidor
1
Premeu <Usar servidor inici sessió>.
2
Seleccioneu la informació d'autenticació que calgui utilitzar i premeu <Bé>.
Per utilitzar un nom d'usuari i una contrasenya diferents per a la carpeta personal, premeu <Usar info autentic. per a cada usuari> per afegir una marca de verificació. Elimineu la marca de verificació per utilitzar el mateix nom d'usuari i la mateixa contrasenya introduïts en iniciar sessió. Si s'afegeix una marca de verificació a aquest element, caldrà desar un nom d'usuari i una contrasenya per a cada usuari.
Cal utilitzar el servei d'inici de sessió compatible amb aquesta funció. Per a més informació, consulteu el distribuïdor local Canon.
Si utilitzeu l'autenticació d'usuari, configureu una carpeta a "homeDir" que sigui un atribut d'usuari a l'Active Directory amb el format "\\nom d'amfitrió\ruta de carpeta".
Desament d'una carpeta personal i informació d'autenticació per a cada usuari
Per definir la carpeta personal i el nom d'usuari i contrasenya per a cada usuari, premeu , a la pantalla de funcions bàsiques de còpia  <Desar/editar informació per a cada usuari>  <Carpeta personal>.
57HJ-09R