Apareix un missatge o un número que comença per "#" (codi d'error)

Si apareix un missatge a la pantalla de l'equip o de Remote UI (IU remot), o bé si apareix un número que comença per "#" (un codi d'error) a la pantalla de detalls d'un registre de treballs o d'un informe de gestió de comunicacions, consulteu la informació següent per solucionar-ho.
6RFE-0KS