<Võta/edasi>

Kõik fakside ja meilisõnumite vastuvõtmise seaded on esitatud koos kirjeldustega. Vaikeseaded on tähistatud ristiga ().
Tärnid (*)
Olenevalt kasutatavast mudelist, valikutest või muudest sätetest ei pruugita märgiga „*1“ tähistatud sätteid kuvada.
Olenevalt teie riigist või piirkonnast ei pruugi märgiga „*2“ tähistatud sätted olla saadaval või on need teistsugused või teiste vaikeväärtustega.
Märgiga „*3“ tähistatud sätteid ei saa importida ega eksportida.

<Üldseaded>

Saate määrata toimingud, mis tehakse siis, kui faksid võetakse mällu vastu ja kui toonerikassetis on vähe toonerit.
<Määrake faksi/I-faksi sisendkaust> *1
Saate konfigureerida fakside mällu vastuvõtmise seaded.
<Faksimälu lukustusseaded>
Saate valida, kas vastuvõetud faksid talletatakse ja neid ei prindita kohe. Talletatud faksidokumente saab igal ajal printida, kui määrate seade olekuks <Väljas>. Vastuvõetud dokumentide salvestamine seadmesse (Mällu vastuvõtmine)
<Kasuta mälulukku>
<Väljas>
<Sees>
<Kasuta faksi eelvaadet>
<Väljas>
<Sees>
<Aruande printimine>
<Väljas>
<Sees>
<Mäluluku aja määramine>
<Väljas>
<Sees>
<Mäluluku aeg>
<Mäluluku algusaeg>
<Mäluluku lõppaeg>
<Jätka print. tühja kassetiga>
Kui toonerikassetides on vähe toonerit ja teile saadetakse fakse, hoiab seade dokumente printimise asemel mälus. Ent kui see funktsioon on lubatud, jätkab seade printimist. Lisaks faksidele kehtib see ka I-fakside vastuvõtmise kohta.
<Väljas>
<Sees>
Kui see seade valitakse, siis võivad faksid olla tuhmid või hägused. Kuna vastuvõetud dokumente ei talletata, peate saatjal paluma dokumendi uuesti saata.

<I-faksi seaded>

Saate konfigureerida vastuvõetud I-faksi dokumentide printimise seaded.
<Prindi mõlemale küljele>
Saate määrata vastuvõetud dokumentide printimise paberi mõlemale poolele.
<Väljas>
<Sees>
<Vastuvõtmise prindisuurus>
Määrake printimiseks vajalik paberi suurus.
<A4>
<LTR>
<LGL>
<FOOLSCAP/FOLIO>
<OFICIO>
<LETTER (Government)>
<LEGAL (Government)>
<LEGAL (India)>
<FOOLSCAP (Austraalia)>
<OFICIO (Brasiilia)>
<OFICIO (Mehhiko)>

<Faksiseaded> *1

Saate konfigureerida fakside vastuvõtmise ja edasisaatmise seaded.
<Prindi mõlemale küljele>
Saate määrata vastuvõetud dokumentide printimise paberi mõlemale poolele.
<Väljas>
<Sees>
<ECM RX>
Saate lubada või keelata veaparandusrežiimi (ECM). ECM otsib faksiandmete vigu ja parandab need. Saadetavate fakside tõrgete vähendamiseks lugege teemat <ECM TX>.
<Väljas>
<Sees>
ECM peab olema lubatud nii seadmes kui ka teises faksiseadmes, kuna vigu otsitakse nii saatvas kui ka vastuvõtvas seadmes.
Isegi, kui ECM on lubatud, võib telefoniliinide seisukorra tõttu ilmneda vigu.
Kui ECM on lubatud, võib andmete töötlemiseks kuluda tavalisest rohkem aega, kuna vigade otsimine ja parandamine toimub andmete edastamise ajal.
<Sissetuleva kõne helin> *2
Saate määrata sissetulevatest faksidest teavitamise helina seaded. See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui vastuvõturežiimi jaoks on valitud väärtus <Automaatne> või <Faks/tel (automaatne lülitus)>. Saate määrata, mitu korda sissetulev kõne heliseb, kui seade võtab vastu faksikõne. Saate seade ka keelata, et sissetuleva kõne korral seade ei heliseks.
<Kasuta sissetuleva kõne helinat>
<Väljas>
<Sees>
<Helinate arv>
1 kuni 2 kuni 99 (kord(a))
Kui määratud on <Sees>, peate seadmega eelnevalt ühendama oma telefoni või valikulise telefonitoru.
Kui määratud on <Väljas>, ei lähe seade puhkerežiimi.
<Kaugvastuvõtt> *2
Saate määrata seadmega ühendatud telefoni abil faksi vastuvõtmise (kaugvastuvõtt) seadeid. Kui seadmesse saadetakse faks, saate selle vastu võtta, võttes telefonitoru hargilt ja sisestades telefonis kindla ID-numbri. See funktsioon säästab teid vajadustest minna seadme juurde. Kaugvastuvõtu kasutamise juhised leiate teemast Telefoni kasutamine fakside vastuvõtuks (kaugvastuvõtt).
<Kasuta kaugvastuvõttu>
<Väljas>
<Sees>
<Kaugvastuvõtu ID>
00 kuni 25 kuni 99
<Lülitu autom. vastuvõtule>
Saate määrata faksi automaatse vastuvõtmise seaded, kui seade on helisenud määratud aja. See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui vastuvõturežiimi jaoks on valitud väärtus <Käsitsi>. Selle funktsiooni abil saab seade fakse vastu võtta ka juhul, kui pole kedagi, kes telefonitoru hargilt tõstaks.
<Kasuta lülitumist autom. vastuvõtule>
<Väljas>
<Sees>
<Helisemisaeg automaatse VV-ni>
1 kuni 15 kuni 99 (s)
<Vastuvõtu alustamise kiirus>
Kui faksi vastuvõtmise alustamine võtab kaua aega (nt ühendus on kehv), saate ühenduse alustamise kiirust järk-järgult vähendada.
<33 600 bit/s>
<14 400 bit/s>
<9600 bit/s>
<7200 bit/s>
<4800 bit/s>
<2400 bit/s>
<Kasuta Vähenda VV suurust>
Saate määrata vastuvõetud dokumendi kujutisesuuruse vähendamise seadeid. Saate valida automaatse vähendamismastaabi, mis vähendab vastuvõetud dokumendi seadmes oleva paberi suurusele vastavaks. Mastaabi võite valida ka loendist.
<Kasuta Vähenda VV suurust>
<Väljas>
<Sees>
<Vähendamise määr>
<Automaatne>
<97%>
<95%>
<90%>
<75%>
<Vähendamise suund>
<Püstpaigutus/rõhtpaigutus>
<Ainult püstpaigutus>
<Prindi VV lehe jalus>
Saate valida, kas vastuvõetud fakside allossa printida teave nagu vastuvõtmise kuupäev ja kellaaeg ning lehekülgede arv.
<Väljas>
<Sees>
<Edastamise seaded>
Saate määrata fakside saatmise sätted.
<Edastamise funktsioon> *3
Saate valida, kas kõik vastu võetavad faksidokumendid saadetakse edasi määratud sihtkohta. Edasisaatmise sihtkohaks saab lisaks faksinumbrile määrata ka meiliaadressi, arvutis oleva ühiskausta vms. Kõigi vastuvõetud dokumentide automaatselt edasi saatmine
<Kasuta edastamise funktsiooni>
<Väljas>
<Sees>
<Edastamise sihtkoht>
<Failinimi>
<Prindi pildid>
Saate valida, kas edasi saadetud faksidokumendid prinditakse. Saate määrata seade printima edasi saadetud dokumente ainult juhul, kui ilmneb tõrge. Edasi saadetavate dokumentide printimine
<Väljas>
<Sees>
<Ainult tõrke korral.>
<Talleta pildid mällu>
Saate valida, kas faksidokumendid talletatakse mälus, kui nende edasisaatmine nurjus. Dokumendid saate vastavalt vajadusele hiljem uuesti saata või printida. Nurjunud edasisaatmisega dokumentide printimine, uuesti saatmine või kustutamine
<Väljas>
<Ainult tõrke korral.>
60KK-094