Бележка

Лого за IPv6 съвместимост

 
Пакетът протоколи, включен в това устройство, притежава логото за IPv6 съвместимост Фаза-2, установено от IPv6 Forum.

Информация за продукта, необходима съгласно Регламент на ЕК №801/2013 за изменение на Регламент (ЕК) №1275/2008

Консумацията на енергия от продукта в мрежови режим на готовност, ако окабелените мрежови портове са свързани и всички безжични мрежови портове са активирани (ако са на разположение едновременно).
Наименование на модела
Консумацията на енергия на продукта в мрежови режим на готовност
MF543x / MF542x
3,0 W или по-малко
Стойността(ите) по-горе са действителните стойности за една устройство, избрани на произволен принцип, и следователно могат да се различават от стойността на използваната устройство. Незадължителните мрежови портове не са свързани и/или активирани в измерването.

Директива WEEE и Директива за батерии

Само за Европейския съюз и ЕИП (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн)
Тези символи показват, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци съгласно Директивата за ИУЕЕО (2012/19/ЕC), Директивата за батерии (2006/66/ЕО) и/или Вашето национално законодателство, прилагащо тези Директиви.
Ако под показания горе символ е отпечатан символ за химически елемент, съгласно разпоредбите на Директивата за батерии, този втори символ означава наличието на тежък метал (Hg = живак, Cd = кадмий, Pb = олово) в батерията или акумулатора в концентрация над указаната граница за съответния елемент в Директивата.
Този продукт трябва да бъде предаден в предназначен за целта пункт за събиране, например на база размяна, когато купувате нов подобен продукт, или в одобрен събирателен пункт за рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), батерии и акумулатори. Неправилното третиране на този тип отпадъци може да доведе до евентуални отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които обикновено са свързани с ЕЕО. В същото време Вашето съдействие за правилното изхвърляне на този продукт ще допринесе за ефективното използване на природните ресурси.
За повече информация относно това къде можете да предадете за рециклиране на този продукт, моля свържете се с Вашите местни власти, с органа, отговорен за отпадъците, с одобрената система за ИУЕЕО или с Вашата местна служба за битови отпадъци, или посетете www.canon-europe.com/weee, или www.canon-europe.com/battery.

Environmental Information

Reducing your environmental impact while saving money
Power Consumption and Activation Time
The amount of electricity a device consumes depends on the way the device is used. This product is designed and set in a way to allow you to reduce your electricity costs. After the last print it switches to Ready Mode. In this mode it can print again immediately if required. If the product is not used for a time, the device switches to its Power Save Mode.
The devices consume less power (Watt) in these modes.
If you wish to set a longer Activation Time or would like to completely deactivate the Power Save Mode, please consider that this device may then only switch to a lower energy level after a longer period of time or not at all.
Canon does not recommend extending the Activation Times from the optimum ones set as default.
Energy Star®
The Energy Star® programme is a voluntary scheme to promote the development and purchase of energy efficient models, which help to minimise environmental impact.
Products which meet the stringent requirements of the Energy Star® programme for both environmental benefits and the amount of energy consumption will carry the Energy Star® logo accordingly.
Paper types
This product can be used to print on both recycled and virgin paper (certified to an environmental stewardship scheme), which complies with EN12281 or a similar quality standard. In addition it can support printing on media down to a weight of 64g/m².
Lighter paper means less resources used and a lower environmental footprint for your printing needs.
Duplex printing (Standard duplex printing products only)
Duplex printing capability enables you to print on both sides automatically, and therefore helps to reduce the use of valuable resources by reducing your paper consumption.
The duplex function has been auto enabled during the set up and driver installation and Canon strongly recommends that you do not disable this function. You should continue to use the duplex function to reduce the environmental impact of your work with this product at all times.

Декларации

Информацията в този документ подлежи на промяна без предварително предупреждение.
CANON INC. НЕ ПОЕМА НИКАКВА ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ С ОГЛЕД НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ, ИЗРИЧНА ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩА СЕ, ОСВЕН УКАЗАНОТО ТУК, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, И ОТТУК ГАРАНЦИИ ЗА РЕКЛАМИРУЕМОСТ, ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ПОТРЕБИТЕЛСКА ЦЕЛ ИЛИ ЗА НЕНАРУШЕНИЕ.

CANON INC. НЕ ПОЕМА ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ПРЕКИ ИЛИ СЛУЧАЙНИ ЩЕТИ ИЛИ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД ИЛИ ЗАГУБИ И РАЗХОДИ В РЕЗУЛТАТ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ.
Ако нямате инсталиран софтуер Adobe Reader, за да възпроизведете ръководствата в PDF формат, можете да използвате други програми, като например PDF Preview на Vivid Document Imaging Technologies.

Търговски марки

Adobe, Acrobat и Reader са регистрирани търговски марки на Adobe Systems Incorporated в Съединените щати и/или други държави.
Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Safari, Mac, macOS и OS X са търговски марки на Apple Inc.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Internet Explorer, Microsoft Edge, Excel и PowerPoint са или регистрирани търговски марки, или търговски марки на Microsoft Corporation в Съединените щати и/или други държави.
iOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco в САЩ и други държави и се използва с лиценз.
Mopria®, логото на Mopria® и логото на Mopria® Alliance са регистрирани търговски марки и марки за услуги на Mopria Alliance, Inc. в Съединените щати и други държави. Неупълномощената употреба е строго забранена.
Google Cloud Print, Google Chrome и Android са или регистрирани търговски марки, или търговски марки на Google Inc.
UFST: Copyright © 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.
This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype Imaging, Inc. UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
Copyright © 2007 -08 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Protected by U.S. Patents 5,737,599; 5,781,785; 5,819,301; 5,929,866; 5,943,063; 6,073,148; 6,515,763; 6,639,593; 6,754,382; 7,046,403; 7,213,269; 7,242,415; Patents pending in the U.S. and other countries.
All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.
Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Copyright © 2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Protected by U.S. Patents 6,185,684; 6,205,549; 7,213,269; 7,272,628; 7,278,168; Patents pending in the U.S. and other countries.
All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.
Adobe, the Adobe logo, Adobe LiveCycle® Policy Server, PostScript, the PostScript Logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Всички останали названия на продукти и марки са регистрирани търговски марки, търговски марки или марки за услуги на съответните им собственици.

Авторски права

Възпроизвеждането на частично или пълното съдържание на този документ без предварително разрешение е забранено.
 
V_190320
60R7-0CE