Автоматичен избор на подходящ източник на хартия за всяка функция

Разрешете или забранете функцията за автоматичен избор на източник на хартия за всеки източник на хартия. Ако функцията е с настройка <Вкл.>, устройството избира автоматично източник, в който е заредена хартия с подходящ формат за всяка задача за печат. Също така, когато хартията в избрания източник свърши, тази функция позволява отпечатването да продължи чрез превключване към друг източник на хартия, в който е заредена хартия със същия формат.
1
Изберете <Меню> в екрана Начало. Екран Начало
2
Изберете <Настройки на функция>  <Общи>  <Настройки за подаване на хартия>.
3
Изберете <Автоматично избиране на източник на хартия>.
4
Изберете целевата функция.
Когато целевата функция е отпечатване на отчет/списък или отпечатване от запаметяващ носител, изберете <Други>.
5
За всеки източник на хартия, към който искате да приложите функцията за автоматичен избор на източник на хартия, изберете <Вкл.>.
Когато опционалното paper feeder е монтирано, неговата касета за хартия също се показва.
Винаги задавайте <Вкл.> за поне една касета за хартия. Ако изберете <Изкл.> за всички касети, няма да можете да завършите процедурата за настройка.
6
Изберете <Приложи>.
60R7-039