Настройване на звуците

Устройството възпроизвежда звукови сигнали в различни ситуации, като например при приключване на изпращането на факс, засядане на хартия или възникване на грешка. Можете да регулирате силата на звука за всеки възпроизвеждан звуков сигнал поотделно.

Регулиране на <Сила на звука на факса>

1
Натиснете бутона  ().
2
Настройте силата на звука и изберете <Приложи>.
За да изключите звука, преместете курсора наляво докрай.

Регулиране на <Др. н-ки сил. зв.>

1
Натиснете бутона  ().
При модел без функция за факс преминете към стъпка 3.
2
Изберете <Др. н-ки сил. зв.>.
3
Изберете настройка.
Настройка
Описание
Действие
<Тон на звънене>
Звукът, който се възпроизвежда при получаване на факс
Отидете на стъпка 4.
<Тон за край на изпращане>
Звук, който се възпроизвежда, когато изпращането на факс е приключило
<Тон за край на получаване>
Звук, който се възпроизвежда, когато получаването на факс е приключило
<Тон за край на сканиране>
Звук, който се възпроизвежда, когато сканирането на оригинал за факс е приключило
<Тон при въвеждане>
Звук за потвърждение при всяко натискане на бутон на работния панел или на дисплея
Изберете <Вкл.> (възпроизвежда се звук) или <Изкл.> (не се възпроизвежда звук), след което преминете към стъпка 5.
<Тон невалидно въвеждане>
Звук, който се възпроизвежда, когато е натиснат грешен бутон, като например при въвеждане на номер, който е извън валидния диапазон на настройката
<Тон заржд. консум.>
Звук, който се възпроизвежда, когато тонер касетата е почти празна
<Предупредителен тон>
Звук, който се възпроизвежда, когато заседне хартия или възникне друга грешка
<Тон за край на задача>
Звук, който се възпроизвежда, когато приключи операция за копиране или сканиране
<Предупрежд. за пестене на енергия>
Звук, който се възпроизвежда, когато устройството преминава към/възстановява се от режим на покой
<Тон за откр. на ориг. в под. у-во>
Звук, който се възпроизвежда, когато в подаващото устройство е зареден оригинал
4
Настройте силата на звука и изберете <Приложи>.
За да изключите звука, преместете курсора наляво докрай.
Краен звук само при грешка
В <Звучи само при възникване на грешка> изберете <Вкл.>, след което изберете <Приложи>.
5
Изберете <Приложи> <Приложи>.
60R7-03H