Записване на копие на изпратения оригинал

 
Освен до адреса, указан при изпращането на факса, можете да изпращате факс документи и до предварително зададен адрес на съхранение с цел архивиране. Това е полезно за водене на регистър на изпратените документи. Можете да зададете номер на факс, имейл адрес, споделена папка в компютъра, FTP сървър или I-факс като адрес на съхранение.
Само дестинации, запаметени в адресната книга, могат да бъдат указани като адрес на съхранение. За да използвате адресната книга, дестинацията трябва да е запаметена предварително. Запаметяване на дестинации
1
Изберете <Меню> в екрана Начало. Екран Начало
2
Изберете <Настройки на функция>  <Изпращане>  <Настройки за факс>.
3
Изберете <Архив. на изпратен документ>.
4
Изберете <Вкл.> в <Архив. на изпратен документ>.
Когато не използвате функцията за архивиране на изпратени документи, изберете <Изкл.>.
5
Конфигурирайте съхранение на изпратените документи.
<Архивиране на адрес>
Задайте местоназначението за съхранение на изпратени документи. В адресната книга поставете отметка в квадратчето за местоназначението, което да се използва като място за съхранение, и изберете <Приложи>.
<Име на файл>
Можете да зададете знаков низ, който да се използва в името на файла, когато изпращате документ чрез имейл/I-факс или когато го запазвате в споделена папка/FTP сървър. Името на файла се присвоява автоматично въз основа на следния формат: произволен знаков низ_номер за управление на комуникациите (четири цифри)_дата и час на изпращане_номер на документа (три цифри).файлово разширение.
Когато не задавате <Име на файл>, можете да използвате следния формат за името на файл: номер за управление на комуникациите (четири цифри)_дата и час на изпращане_номер на документа (три цифри).разширение на име на файл.
6
Изберете <Приложи>.
60R7-04S