Oboustranný tisk

Tento režim umožňuje tisk dvou po sobě jdoucích stran uloženého souboru na obě strany papíru.
Jako příklad v této části uvádíme postup pro tisk souborů uložených ve schránce.
1.
Stiskněte → [Přístup k ulož. soub.] → [Schránka].
2.
Vyberte požadovanou schránku → vyberte požadovaný soubor → stiskněte [Tisk].
3.
Stiskněte [Změnit nast. tisku].
4.
Stiskněte [2stranný tisk].
Chcete-li změnit zdroj papíru, viz "Výběr papíru."
5.
Vyberte typ kompletace → stiskněte [OK].
[Typ Kniha]:
Přední a zadní strana výtisku bude mít shodnou výškovou orientaci.
[Typ Kalendář]:
Přední a zadní strana výtisku bude mít opačnou výškovou orientaci.
Chcete-li tisknout první stránku každého souboru na přední stranu, když jsou soubory sloučeny a je vybrán režim Kompletace (s výjimkou režimu [Skupina (Stejné str.)]), stiskněte [Tisk na 1. str. - přední].
Chcete-li tisknout souvisle bez vkládání prázdných stránek mezi soubory, stiskněte [Vždy tisknout 2stranný].
Vyberete-li v kroku 1 [Paměťové médium], můžete vybrat jeden následujících typů oboustranného tisku.
Podrobnosti k jednotlivým položkám jsou uvedeny níže.
[Delší strana]:
V tomto režimu stroj použije delší stranu papíru jako místo pro vazbu pro zadní a přední stranu.
[Kratší strana]:
V tomto režimu stroj použije kratší stranu papíru jako místo pro vazbu pro zadní a přední stranu.
6.
Stiskněte [Spustit tisk].

DŮLEŽITÉ
Může se stát, že nebudete tisk moci provést, což závisí na typu papíru.
POZNÁMKA
Papír použitý pro oboustranný tisk musí vyhovovat těmto parametrům:
Velikost papíru: 330 mm x 483 mm, 305 mm x 457 mm, 320 mm x 450 mm (SRA3), A3, A4, A4R, A5R a vlastní velikost (98,4 mm x 148 mm až 330,2 mm x 487,7 mm*1) kromě transparentních listů, čirého filmu, štítků, tabelačního papíru nebo obálek
*1 Je-li připojena Long Sheet Tray-B, lze použít dlouhé listy (210 mm x 487,8 mm až 330,2 x 762 mm).
Hmotnost papíru: 52 až 350 g/m2
Má-li soubor lichý počet stran, zůstane zadní strana posledního výtisku prázdná. (Stroj nezapočítá prázdné stránky do počtu zhotovených výtisků.)
Používáte-li papír s gramáží nižší než 60 g/m2 pro oboustranný tisk, když je ke stroji připojen finišer, může se stát, že vystupující papír nebude zarovnaný.
52SJ-17U