Vložení papíru do Stack Bypass Alignment Tray-D

Když budete používat Stack Bypass Alignment Tray-D, můžete omezit šikmé podávání papíru (papír se podává na šikmo) podávaného z Stack Bypass-C, a zamezit tak vytištění obrazu v nesprávné poloze.
Chcete-li nastavit polohu vyrovnávacích vodítek papíru, postupem popsaným níže vodítka papíru upevněte.
POZNÁMKA
Stack Bypass Alignment Tray-D je volitelný produkt.

1.
Mírně rozevřete posuvná vodítka Stack Bypass-C, aby odpovídala šířce ukládaného papíru.
2.
Uvolněte fixační šrouby.
Uvolněte čtyři fixační šrouby vpředu a vzadu.
3.
Mírně rozevřete vodítka zarovnání papíru, aby odpovídala šířce ukládaného papíru.
4.
Několikrát papír prolistujte a zarovnejte vyčnívající okraje.
UPOZORNĚNÍ
Postupujte opatrně, abyste si nepořezali ruce o okraje papíru.
DŮLEŽITÉ
Pokud je papír zvlněný, před uložením jej narovnejte, jak je znázorněno níže.
Narovnejte sadu papíru, jak je znázorněno na obrázku níže.
Zvlněný papír
Narovnaný papír
5.
Uložte papír do Stack Bypass Alignment Tray-D.
DŮLEŽITÉ
Zkontrolujte, zda výška sady papíru nepřesahuje limitní značku pro ukládání papíru ().
POZNÁMKA
Až 250 listů papíru (80 g/m2) lze uložit do Stack Bypass Alignment Tray-D.
6.
Nastavte posuvná vodítka Stack Bypass-C podle velikosti papíru.
7.
Nastavte vodítka zarovnání papíru podle velikosti papíru uloženého v Stack Bypass Alignment Tray-D.
Neponechte žádný volný prostor mezi sadou papíru a vodítky.
8.
Opakujte kroky 5 a 6 jednou nebo dvakrát, a zarovnejte posuvná vodítka na Stack Bypass-C s vodítkem zarovnání papíru, aby odpovídala velikosti papíru.
DŮLEŽITÉ
Abyste zabránili zešikmení nebo nesprávné poloze kopírovaného obrazu, musejí být okraje sady papíru přesně zarovnané v krocích 5 a 6.
Je-li vodítko zarovnání papíru nastaveno na užší rozměr, než je rozměr papíru, papír nemusí být dopraven.
9.
Utáhnutím fixačních šroubů upevněte vodítko zarovnání papíru.
Utáhněte čtyři fixační šrouby vpředu a vzadu.
Informace o výběru typu a velikosti papíru naleznete v postupu od kroku 4 v "Vložení papíru do Stack Bypass-C."
52SJ-01F