Nastavení gradace během tisku

Pro zachování stabilní gradace, sytosti a barev provádí stroj nastavení sytosti interně v průběhu tisku. Senzor detekuje sytost skrvn, které se tvoří na mezilehlém přenášecím pásu, pokaždé když je vytištěno několik listů papíru, aby se provedlo nastavení sytosti. Je-li třeba, můžete zvýšit frekvenci nastavení sytosti pro zajištění větší stability kvality obrazu.
DŮLEŽITÉ
Tato funkce se zobrazí, pouze je-li toto nastavení zpřístupněno místním autorizovaným zástupcem Canon. I když je tato funkce zobrazena, kromě správce systému nedovolte nikomu jinému její nastavení měnit. Další informace týkající se změny těchto nastavení vám poskytne místní autorizovaný zástupce Canon.
Když zvýšíte frekvenci nastavení, bude kvalita obrazu stabilnější, může však dojít ke zvýšení doby nastavení a snížení rychlosti tisku.

1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení/Údržba] → [Nastavit kvalitu obrazu] → [Nastavení gradace při tisku].
3.
Stiskněte [Použít nast. servis. rež.] → [OK].
Další informace týkající se hodnoty nastavení servisního režimu vám poskytne místní autorizovaný zástupce Canon.
Stisknutím [Použít stand. nastavení] obnovíte výchozí nastavení pro frekvenci nastavení.
52SJ-0L2