Import/export osobních tlačítek / sdílených tlačítek

V této části je popsáno, jak provádět export a import osobních tlačítek/sdílených tlačítek do/z počítače. Chcete-li tlačítka importovat/exportovat, přístup a přihlášení do systému stroje musíte provádět z webového prohlížeče. Přístup lze získat z portálové stránky Vzdáleného UR.
DŮLEŽITÉ
Nevypínejte hlavní napájení stroje v průběhu exportu/importu osobního tlačítka/sdíleného tlačítka; mohli byste tím způsobit závadu na stroji.
Neotvírejte a neupravujte exportované soubory XML; mohli byste tím způsobit závadu na stroji.
Chcete-li používat vzdálené UR, nastavte [Vzdálené UR] v [Nastavení správy] (Nastavení/Uložení) na Zap. (Viz část "Vzdálené UR.")
Na stránce rychlé nabídky může operace provádět pouze správce systému, administrátor systému SSO-H (administrátor)/administrátor sítě (NetworkAdmin)/administrátor zařízení (DeviceAdmin). Informace o typech správců (administrátorů) viz v části "Nastavení administrátora (správce)."
POZNÁMKA
Exportovat/importovat Rychlou nabídku prostřednictvím počítače může pouze správce.

Export osobních tlačítek / sdílených tlačítek

V této části je uveden postup, jak provádět export osobních tlačítek/sdílených tlačítek prostřednictvím webového prohlížeče. Exportovaná osobní tlačítka/sdílená tlačítka se do počítače uloží jako soubor XML.
1.
Spusťte webový prohlížeč.
2.
Do pole <Adresa> zadejte následující URL.
http://<IP adresa stroje nebo jméno hostitele>
DŮLEŽITÉ
Zobrazená stránka je pro každou vybranou přihlašovací službu jiná.
3.
Zadejte požadované položky → přihlaste se.
Vyberte [System Manager Mode] → zadejte <System Manager ID:> a <System Manager PIN:> → klikněte na [Log In].
Je-li nastaveno Výchozí ověření přístupových práv (Správa ID oddělení) nebo SSO-H (Single Sign-On H), zadejte pro každé přihlášení nezbytné položky.
4.
Klikněte na [Quick Menu] (Rychlá nabídka) z aplikací.
5.
Klikněte na [Export].
Nechcete-li exportovaný soubor zašifrovat:
Chcete-li exportovaný soubor zašifrovat:
Nechcete-li exportovaný soubor zašifrovat:
Klikněte na [Export].
Exportovaný soubor se uloží na zadané místo.
Chcete-li exportovaný soubor zašifrovat:
Vyberte [Encrypt file] (Šifrovat soubor) → zadejte své heslo.
Zadejte stejné heslo do <Confirm> (Potvrdit).
Klikněte na [Export].
Exportovaný soubor se uloží na zadané místo.

Import osobních tlačítek / sdílených tlačítek

V této části je uveden postup, jak do stroje prostřednictvím webového prohlížeče uložit (importovat) osobní tlačítko/sdílené tlačítko uložené v počítači jako soubor XML.
1.
Spusťte webový prohlížeč.
2.
Do pole <Adresa> zadejte následující URL.
http://<IP adresa stroje nebo jméno hostitele>
DŮLEŽITÉ
Zobrazená stránka je pro každou vybranou přihlašovací službu jiná.
3.
Zadejte požadované položky → přihlaste se.
Vyberte [System Manager Mode] → zadejte <System Manager ID:> a <System Manager PIN:> → klikněte na [Log In].
Je-li nastaveno Výchozí ověření přístupových práv (Správa ID oddělení) nebo SSO-H (Single Sign-On H), zadejte pro každé přihlášení nezbytné položky.
4.
Klikněte na [Quick Menu] (Rychlá nabídka) z aplikací.
5.
Klikněte na [Import].
Jestliže importujete nešifrované soubory:
Jestliže importujete šifrované soubory:
Jestliže importujete nešifrované soubory:
Klikněte na [Browse] (Procházet) → na zobrazeném dialogovém okně zadejte soubor, který chcete importovat → klikněte na [OK].
POZNÁMKA
Můžete také přímo zadat souborovou cestu.
Klikněte na [Import].
Jestliže importujete šifrované soubory:
Klikněte na [Browse] (Procházet) → na zobrazeném dialogovém okně zadejte soubor, který chcete importovat → klikněte na [OK].
POZNÁMKA
Můžete také přímo zadat souborovou cestu.
Vyberte [Decrypt file] (Dešifrovat soubor) → zadejte heslo.
Klikněte na [Import].

DŮLEŽITÉ
Nevypínejte hlavní napájení stroje v průběhu importu osobního tlačítka/sdíleného tlačítka; mohli byste tím způsobit závadu na stroji.
Pokud pracujete v prostředí s proxy serverem, specifikujte následující nastavení. (Jelikož tato nastavení jsou v každém síťovém prostředí jiná, obraťte se na správce sítě.)
V nastavení proxy serveru vašeho webového prohlížeče přidejte do seznamu [Exceptions] (adresy, které nepoužívají proxy) IP adresu stroje nebo jméno počítače.
Váš prohlížeč vyžaduje následující nastavení: Pro každou relaci je nutné aktivovat JavaScript a Cookies.
POZNÁMKA
Bližší informace o přihlašovacích službách viz v části "Overview of Login Services." Není-li nastavena přihlašovací služba, obrazovka pro přihlášení se nezobrazí.
Importované soubory osobního tlačítka/sdíleného tlačítka můžete používat na stejných modelech stroje. Může se však stát, že některá importovaná tlačítka nebudete moci použít, což závisí na různých volitelných produktech připojených ke stroji a na okolním prostředí.
Kliknutím na [Log Out] (Odhlásit) ukončete operaci.
52SJ-1F6