Vzorek kopírování

Tento režim umožňuje zkontrolovat výslednou kopii před započetím zhotovování více kopií.
DŮLEŽITÉ
[Vzorek kopírování] se zobrazí, pouze když nastavíte vyhotovení více kopií originálu v [Třídit (Pořadí str.)], [Přesah], [Otočit o 90 stupňů], [Sešít], [Přidat přebal], [Vložit listy] nebo [Krycí listy transp. listů].

1.
Stiskněte → [Kopírovat].
2.
Nastavte požadované kopírovací režimy → stiskněte [Vzorek kopírování].
3.
Vyberte stránky, pro něž se má vytisknout vzorová kopie.
Vyberete-li [Všechny strany]:
Vyberete-li [Zadané strany]:
Vyberete-li [Všechny strany]:
Stiskněte [Všechny strany].
Stiskněte [OK].
Vyberete-li [Zadané strany]:
Stiskněte [Zadané strany].
Stiskněte [První strana] a [Poslední strana] → stisknutím [-] nebo [+] nastavte jejich příslušná čísla stránek.
Stiskněte [OK].
4.
Stiskněte .
Zkontrolujte obsah na výtisku.
DŮLEŽITÉ
Na zadávání stran se vztahují následující omezení:
Dbejte na to, abyste zadali čísla stran podle stran na výtisku. Pozor, čísla stránek na výstupu se mohou lišit od čísel stránek na originálu.
Vyberete-li [Zadané strany], , nelze nastavit režim Sešít, Děrovat, Skládání nebo Brožura.
Zadaná čísla stran nelze po výstupu vzorové kopie změnit.
Po výstupu ukázkové kopie nelze změnit [Všechny strany] na [Zadané strany] nebo naopak.
5.
Vyberte požadovanou operaci.
Chcete-li zhotovit zbývající kopie, stiskněte [Spustit kopírování].
Chcete-li změnit nastavení, stiskněte [Změnit nast.]. Vyberte režim, který chcete změnit → po stisknutí [Změnit] změňte nastavení → stiskněte [OK].
Chcete-li zkontrolovat změny, které jste provedli, stiskněte [Vzorek kopírování] → opakujte postup od kroku 2.
Změníte-li nastavení a poté stisknete [Spustit tisk], stroj bude kopírovat od první sady s použitím nových nastavení.
Kopírování zrušíte stisknutím [Zrušit].

POZNÁMKA
Vyberete-li [Všechny strany], počitadlo stroje načte ukázkovou sadu jako kopii.
52SJ-0WL