Instalace/odebrání držáku pevného disku

V této části je popsán postup pro instalaci/odebrání držáku pevného disku SOUPRAVA NA VYJÍMATELNÉ PEVNÉ DISKY.
DŮLEŽITÉ
Neinstalujte/neodebírejte držák pevného disku, když stroj provádí operace. Kdybyste tak učinili, mohli byste pevný disk poškodit.
Před instalací/odebráním držák pevného disku nejprve eliminujte statickou elektřinu ze svého těla. Také se nedotýkejte konektoru.
Pevný disk je křehké a citlivé zařízení. Upozorňujeme, že společnost Canon není odpovědná za žádné škody vzniklé ztrátou dat z pevného disku.

Instalace držáku pevného disku

1.
Otevřete pravý kryt stroje.
2.
Otevřete přední kryt SOUPRAVA NA VYJÍMATELNÉ PEVNÉ DISKY.
POZNÁMKA
Je-li přední kryt zamčen, odemkněte jej.
3.
Přidržujte držák pevného disku za úchytku, dbejte na jeho orientaci a zasouvejte jej do stroje, dokud s klapnutím nezapadne na své místo.
4.
Zavřete přední kryt.
UPOZORNĚNÍ
Při zavírání předního krytu dejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty a nezpůsobili si zranění.
5.
Zajistěte držák pevného disku ve stroji zámkem.
DŮLEŽITÉ
Nezapomeňte zajistit držák pevného disku ve stroji zámkem; zabráníte tak jeho odcizení.
6.
Zavřete pravý kryt stroje.

Odebrání držáku pevného disku

1.
Otevřete pravý kryt stroje.
2.
Otevřete přední kryt SOUPRAVA NA VYJÍMATELNÉ PEVNÉ DISKY.
POZNÁMKA
Je-li přední kryt zamčen, odemkněte jej.
3.
Uchopte držák pevného disku za úchytku a držák odeberte.
DŮLEŽITÉ
Neuchovávejte držák pevného disku ve vertikální poloze; mohlo by dojít k jeho poškození. Uchovávejte držák pevného disku s obvodovou deskou pevného disku umístěnou dole.
4.
Zavřete přední kryt.
UPOZORNĚNÍ
Při zavírání předního krytu dejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty a nezpůsobili si zranění.
5.
Zajistěte držák pevného disku ve stroji zámkem.
DŮLEŽITÉ
Nezapomeňte zajistit držák pevného disku ve stroji zámkem; zabráníte tak jeho odcizení.
6.
Zavřete pravý kryt stroje.

POZNÁMKA
Tento stroj nedisponuje zámkem. V zájmu zabezpečení pevného disku si zakupte běžně prodávaný zámek.
Upozorňujeme, že společnost Canon nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené odcizením pevného disku.
Chcete-li kopírovat data na jiný pevný disk, když používáte Souprava pro šifrování a zrcadlení dat na pevném disku společně s SOUPRAVA NA VYJÍMATELNÉ PEVNÉ DISKY, můžete držák pevného disku nainstalovat, i když stroj provádí operace.
Chcete-li kopírovat data na jiný pevný disk, když používáte Souprava pro šifrování a zrcadlení dat na pevném disku společně s SOUPRAVA NA VYJÍMATELNÉ PEVNÉ DISKY a jeden z pevných disků selže, na displeji dotekového panelu se zobrazí hlášení <Je třeba vyměnit pevný disk. (Volejte servis.)>. Pevný disk, který selhal, můžete vyměnit za nový disk, i když stroj provádí operace.
52SJ-04J