Nastavení stupně korekce zkroucení

Pro vlastní typ papíru můžete nastavit stupeň korekce zkroucení.
DŮLEŽITÉ
Tento režim může ovlivnit podávání papíru. Jelikož významné zvýšení hodnoty může způsobit zachycení papíru, doporučujeme nastavovat hodnoty po malých krocích.
V závislosti na vlastnostech příslušného typu papíru, jako je tomu například u silného papíru, se může stát, že nebudete moci upravit zkroucení papíru řádně, i když nastavíte stupeň korekce zkroucení papíru.

1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Možnosti] → [Nastavení papíru] → [Nastavení správy typu papíru].
3.
Ze seznamu vyberte typ papíru, který chcete upravit → stiskněte [Detaily/Editovat].
4.
Stiskněte [Změnit] pro <Stupeň korekce zkroucení>.
5.
Stisknutím [-] nebo [+] u položky [Výstup lícem nahoru (Obr.)] nebo [Výstup lícem dolů (Normál.)] nastavte stupeň korekce zkroucení papíru → [OK].
Lícem nahoru / lícem dolů
Automatická
Lícem nahoru
Lícem dolů
Jednostranný tisk
Podle skutečné polohy lícem nahoru / lícem dolů*1
Výstup lícem nahoru (Obr.)
Výstup lícem dolů (Normál.)
Oboustranný tisk
Výstup lícem nahoru (Obr.)*2
*1 Zkontrolujte u výstupního papíru polohu lícem nahoru / lícem dolů. V případě výstupu lícem nahoru upravte nastavení u položky „Výstup lícem nahoru (Obr.)“. V případě výstupu lícem dolů upravte nastavení u položky „Výstup lícem dolů (Normál.)“.
*2 Když provádíte oboustranný tisk, stisknutím [-] nebo [+] u položky [Výstup lícem dolů (Normál.)] nelze nastavit stupeň korekce zkroucení.
6.
Stiskněte [OK].
Zkroucení papíru se upravuje položením papíru na podložku ve směru opačném ke směru zkroucení. Testovací tisk provádějte na nastavený papír a kontrolujte stupeň korekce zkroucení.
POZNÁMKA
Směr zkroucení papíru určíte tak, že papír uložíte ve stejném směru, v němž je dopravován do přihrádky.
Nastavte stupeň korekce zkroucení v opačném směru oproti směru potištěného papíru.
Směr zkroucení potištěného papíru
Směr úpravy
Když se papír kroutí nahoru
Kroutí dolů (Stiskněte [-])
Když se papír kroutí dolů

Nahoru (Stiskněte [+])

52SJ-0J2