Co musíte udělat, než začnete tento stroj používat

V této části se hovoří o ukládání důležitých nastavení a postupech, které je třeba provést, než začnete stroj používat k odesílání.
DŮLEŽITÉ
Budete-li stroj používat, aniž byste správně uložili nezbytné informace, může se stát, že stroj nebude fungovat správně.

Nastavení sítě (Viz část "Sending E-Mail/I-Faxes.")

Aby bylo možné odesílat naskenované dokumenty na e-mailovou, I-faxovou adresu nebo na souborový server, musíte nejprve nastavit síť.

Nastavení jazyka displeje

Chcete-li přepnout jazyk displeje, před zadáváním znaků nastavte [Přepnout jazyk/klávesnici Zap/Vyp] na Zap. (Viz část "Zapnutí přepínače jazyka/klávesnice.")
Přepnete-li [Přepnout jazyk/klávesnici Zap/Vyp] z Vyp na Zap po zadání znaků, nemusí se znaky zobrazit správně. Pokud se tak stane, buď znaky zadejte znovu po přepnutí [Přepnout jazyk/klávesnici Zap/Vyp] na Zap, nebo zadejte znaky s volbou [Přepnout jazyk/klávesnici Zap/Vyp] nastavenou na Vyp.
Nastavíte-li [Přepnout jazyk/klávesnici Zap/Vyp] na Zap, použití některých znaků bude omezeno a nelze je zadat.

Uložení záznamu o odesílání

Do systému stroje můžete uložit informace o odesilateli, které se vytisknou na straně příjemce, když odešlete dokument I-faxem.
Uložené informace se vytisknou, jak je uvedeno níže. Pokud to umožní model stroje příjemce, tyto informace se také mohou zobrazit na displeji v průběhu komunikace.
Datum a čas
Je zaznamenáno datum a čas vysílání.
I-faxová adresa
Zaznamená se I-faxová adresa vašeho stroje.
Název místa určení
Vyberete-li pro odeslání originálu místo určení z adresáře, objeví se v záznamu o odesílání uložený název místa určení. (Viz část "Ukládání nových adres.")
Číslo stránky
Zaznamená se číslo aktuální stránky z celkového počtu stran originálu.

Uložení názvu jednotky pro E-mail/I-fax

Při odesílání dokumentu e-mailem nebo I-faxem se název jednotky na stroji příjemce zobrazí nebo vytiskne jako jméno odesilatele. Jako název jednotky můžete uložit název vaší společnosti nebo oddělení. (Viz část "Uložení názvu jednotky pro e-mail/I-fax.")

Nastavení aktuálního data a času

Na stroji lze nastavit aktuální datum a čas. (Viz část "Aktuální datum a čas.")
Nastavení aktuálního data a času se používá jako standardní nastavení časovače pro funkce, které ho požadují.
<Časová zóna>:
Standardní časové zóny světa se vyjadřují jako odchylky v hodinách (± až 12 hodin) od GMT*1 (± 0 hodin). Časová zóna je oblast se stejnou časovou odchylkou.
<Nastavení letního času>:
V některých zemích se čas v letním období přechodně posouvá. Toto se nazývá přechod na „letní čas“.
*1 Čas měřený na observatoři v Greenwichi v Anglii má zkratku GMT (Greenwich Mean Time).

POZNÁMKA
Stroj lze nastavit tak, aby záznam o odesílání netiskl. (Viz část "Tisk ID vysílacího terminálu.")
Je-li stroj nastaven tak, aby tiskl záznam o odesílání v horní části záznamového papíru, a nejsou uloženy všechny položky, vytisknou se pouze uložené položky a celkový počet stran originálu.
Chcete-li, aby se na papír příjemce tiskl název místa určení, nastavte <Zobrazit název jednotky místa určení> na Zap v [ID VYS. terminálu].
Můžete zadat, aby se prováděla automatická synchronizace data a času se serverem na síti. (Viz část "Settings Common to TCP/IPv4 and TCP/IPv6.")
Je-li jako přihlašovací služba nastaven ověřovací systém Ověření práv k místnímu zařízení služby SSO-H a vy odesíláte e-mailovou zprávu:
E-mailová adresa přihlášeného uživatele zaregistrovaného pro ověřovací systém Ověření práv k místnímu zařízení služby SSO-H se zobrazí v poli Od na stroji příjemce e-mailu namísto e-mailové adresy uložené pro tento stroj v Nastavení informací o zařízení.
E-mailová adresa, kterou jste uložili v nastavení Informace o zařízení pro tento stroj, se na stroji příjemce i-faxu zobrazí v poli Od. E-mailová adresa přihlášeného uživatele zaregistrovaného pro ověřovací systém Ověření práv k místnímu zařízení služby SSO-H se zobrazí v poli Odesílatel.
Jestliže je jako přihlašovací služba nastaven systém ověření práv k serveru služby SSO-H (včetně případu, kdy se provádí ověření práv k serveru pomocí uživatelského ověřovacího systému Ověření práv k serveru + Ověření práv k místnímu zařízení) a vy odesíláte e-mailovou zprávu:
Namísto e-mailové adresy, kterou jste uložili v nastavení informací o zařízení pro tento stroj, se v poli Od na stroji příjemce zobrazuje e-mailová adresa, kterou jste nastavili pro přihlášeného uživatele s pomocí ověření práv k serveru.
E-mailová adresa, kterou jste uložili v nastavení informací o zařízení pro tento stroj, se zobrazí v poli Od, a e-mailová adresa, kterou jste nastavili pro přihlášeného uživatele s pomocí ověření k serveru, se zobrazí v poli Odesilatel na stroji příjemce.
Nastavíte-li [Nast. ověřené místo urč. uživ. na odesilatele] na Zap v Nastavení E-mail/I-fax, e-mailová adresa přihlášeného uživatele se na stroji příjemce zobrazí v poli Od bez ohledu na používanou přihlašovací službu.
Nastavíte-li [Nast. ověřené místo urč. uživ. na odesilatele] na Vyp, zobrazí se místo toho adresa uložená v Nastavení informací o zařízení.
Instrukce týkající se ukládání e-mailové adresy vašeho stroje viz v části "Běžná nastavení komunikace pro e-mail/I-fax."
52SJ-11Y