Vkládání listu oddělovače úloh mezi sady kopií

Používáte-li režimy Třídit, Přesah Třídit nebo Sešít, můžete pomocí prázdné stránky z vybrané zásuvky na papír oddělit zadaný počet kopií.
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení funkcí] → [Běžný] → [Nastavení výstupu papíru].
3.
Stiskněte [Oddělovač úloh mezi kopiemi].
4.
Stiskněte [Zap] → [OK].
Vyberte [Vyp], nechcete-li, aby stroj mezi sady kopií úlohy vkládal oddělující listy.
Chcete-li změnit zdroj papíru pro listy oddělovače úloh, stiskněte [Změnit] → vyberte zdroj papíru → stiskněte [OK].
Počet sad kopií, do nichž se má vkládat list oddělovače úloh, zadejte pomocí - (číselných tlačítek).

DŮLEŽITÉ
Oddělující listy nelze vkládat mezi sady kopií v následujících případech:
Používáte-li režim Otočit o 90 stupňů, Třídit, Skupina, Brožura, Sedlové sešití nebo Skládání.
Používáte-li tabelační papír.
52SJ-089