Střídavé ukládání tiskového výstupu (Úlohy s přesahem)

V případě, že je ke zpracování zadáno více úloh, režim Úlohy s přesahem automaticky třídí tiskový výstup podle zadaných tiskových úloh. Tento režim také zajistí, že stránky na výstupu budou vždy setříděny, a to i tehdy, kdy zapomenete zadat režim kompletace.
Informace o volitelných produktech nezbytných pro použití této funkce viz v části "Volitelné produkty vyžadované pro jednotlivé funkce."
DŮLEŽITÉ
Režim [Úlohy s přesahem] nelze nastavit, když je vystupující papír podáván do horní přihrádky doplňku High Capacity Stacker-H. Režim [Úlohy s přesahem] lze nastavit, když je vystupující papír podáván do stohovací oblasti doplňku High Capacity Stacker-H.
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení funkcí] → [Běžný] → [Nastavení výstupu papíru].
3.
Stiskněte [Úlohy s přesahem].
4.
Stiskněte [Zap] → [OK].
Vyberte [Vyp], nechcete-li režim Úlohy s přesahem nastavit.
52SJ-087