Nastavení schránky

Pro schránku můžete nastavit a uložit název a PIN a zadat čas, který má uplynout před automatickým vymazáním souborů v této schránce.
Již uložené jméno, PIN a nastavení času můžete také inicializovat.
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení funkcí] → [Uložit/Přístup k souborům] → [Nastavení schránky].
3.
Stiskněte [Nastavit/Uložit schránky] → stiskněte číslo schránky, pro kterou chcete uložit nastavení.
Chcete-li inicializovat nastavení, stiskněte číslo schránky, kterou chcete inicializovat.
Budete-li zadávat číslo schránky pomocí - (číselných tlačítek), dbejte na to, abyste zadali dvoumístné číslo → stiskněte [OK].
4.
Zadejte jednotlivá nastavení → stiskněte [OK].
[Uložit název schránky]:
Stiskněte [Uložit název schránky] → zadejte název → stiskněte [OK].
[PIN]:
Stiskněte [PIN] → pro PIN schránky zadejte až sedm čísel pomocí - (číselných tlačítek). Stiskněte [Potvrdit] → zadejte PIN znovu pro potvrzení → stiskněte [OK]. PIN můžete ponechat prázdný. PIN nelze uložit, obsahuje-li pouze nuly, tedy <0000000>.
<Čas do automatického smazání dokumentu>:
Stisknutím [-] nebo [+] nastavte čas, který má uplynout před automatickým smazáním.
[Nastav. odes.URL]:
Nastavíte-li stroj tak, aby e-mailem odesílal odkaz na schránku, v níž je uložen soubor, můžete soubor ve schránce kontrolovat nebo s ním provádět různé operace pomocí vzdáleného UR (vzdáleného uživatelského rozhraní). Chcete-li odeslat e-mailem odkaz na schránku, stiskněte [Nastav. odes.URL] → zadejte místo určení → stiskněte [OK].
<Tisknout při uložení z ovladače tiskárny>:
S pomocí této volby lze nastavit, zda chcete tisknout soubor odeslaný z počítače a uložený do schránky. Chcete-li aby se vytiskl, stiskněte [Zap].
[Inicializovat]:
Chcete-li inicializovat nastavení, vyberte schránku, kterou chcete inicializovat → stiskněte [Inicializovat] → [Ano].
DŮLEŽITÉ
Jelikož uložený PIN nelze žádným způsobem ověřit, zadávaný PIN si vždy poznamenejte a pečlivě uschovejte.
Jestliže byla tato nastavení pro jednotlivé schránky provedena již dříve, můžete zadat [Čas do automatického smazání dokumentu] a [Tisknout při uložení z ovladače tiskárny] pro [Nastavení pro všechny schránky] v [Nastavení funkcí] (Nastavení/Uložení) bez ohledu na nastavení kódu PIN pro jednotlivé schránky. Budete-li však aktualizovat nastavení pro každou schránku zvlášť po použití [Nastavení pro všechny schránky], aktualizovaná nastavení budou mít prioritu nad nastaveními provedenými s pomocí [Nastavení pro všechny schránky]. (Viz část "Zadání nastavení pro všechny schránky.")
5.
Stiskněte [OK].

POZNÁMKA
Můžete uložit až 100 schránek.
Čísla schránek jsou 00 až 99.
Nastavení názvu pro schránku je volitelné.
Schránku nemůžete inicializovat, jestliže jsou v ní uloženy soubory.
Nastavení kódu PIN pro schránku je volitelné.
52SJ-0F5