Zobrazení funkce faxu

Stroj můžete nastavit tak, aby se na obrazovce Hlavní nabídka zobrazovala funkce faxu. Chcete-li, aby se na obrazovce Hlavní nabídka zobrazovala funkce faxu, můžete si zvolit, zda ji zobrazovat na obrazovce [Skenovat a Odeslat]. Bude-li se funkce faxu zobrazovat na obrazovce [Skenovat a Odeslat], můžete provádět odesílání na různá místa určení a různými způsoby současně, například e-mailem a I-faxem.
Informace o volitelných produktech nezbytných pro použití této funkce viz v části "Volitelné produkty vyžadované pro jednotlivé funkce."
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Možnosti] → [Nastavení displeje] → [Zobrazit funkce faxu].
3.
Stiskněte [Zap] → [OK].
Stiskněte [Vyp], nechcete-li, aby se na obrazovce Hlavní nabídka zobrazovala funkce faxu.
Nastavíte-li volbu <Umožnit Fax ve funkci Skenovat a Odeslat> na Zap, funkce faxu se zobrazí v [Skenovat a Odeslat].

POZNÁMKA
Tento režim se aktivuje až po restartování stroje. Instrukce týkající se restartování stroje (vypnutí a zapnutí hlavního síťového vypínače) viz v části "Jak zapnout hlavní napájení."
52SJ-065