Změna režimu úspory energie

Když není stroj používán delší dobu, můžete jej nastavit na přepnutí do režimu úspory energie stisknutím na ovládacím panelu. Režim úspory energie šetří energii snížením teploty fixační jednotky. Do provozu stroj uvedete opětovným stisknutím tlačítka .
Úroveň úspory energie
Čas obnovení
-10%
Přibližně 30 sekund
-25%
Přibližně 40 sekund
-50%
Přibližně 90 sekund
Nulová doba obnovy
Přibližně 0 sekund
DŮLEŽITÉ
Nastavení [Režim po stisknutí tlačítka úspory energie] v [Režim úspory energie] je požadováno pro nastavení režimu úspory energie. (Viz část "Přepínání režimů aktivovaných po stisknutí tlačítka úspory energie.")
POZNÁMKA
Čas pro obnovení provozu stroje po deaktivaci režimu úspory energie se může lišit podle nastavení úrovně úspory energie a podle podmínek okolního prostředí (tj. teplota, vlhkost atd.).

1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Možnosti] → [Nastavení Časovač/Energie] → [Změnit režim úspory energie].
3.
Vyberte požadovanou úroveň úspory energie → stiskněte [OK].
Výběr volby [Nulová doba obnovy] (0%) umožňuje kopírovat nebo tisknout do přibližně 10 sekund.
52SJ-07E