Plakat

Med denne status kan du opkopiere en original til et format, der er større end A3 ved at kopiere dele af originalen over på flere papirark og herefter klistre arkene sammen.
Du kan vælge zoom-procent for Plakat-status eller vælge antal outputark, som originalbilledet skal kopieres over på.
*1 Original
*2 Kopi
*3 Kopier afskåret og sat sammen
Fastsættelse af kopiforhold og antal nødvendige ark
Hvis du opretter en plakat ved at vælge kopiforhold modsat det at vælge antal outputark, vil antal outputark skifte afhængigt af originalformatet, kopiforholdet og kopipapirets format. Se følgende oversigt for fastsættelse af det ønskede kopiforhold.
Outputformat
Originalformat
Optimalt papirformat og arkantal
A3
A4
A0 (vandret)
282%
A3
3 x 3 = 9 ark
A1 (lodret)
282%
A3
2 x 3 = 6 ark
A2 (lodret)
200%
A3
1 x 3 = 3 ark
BEMÆRK!
De angivne formater i oversigten er kun vejledende. Det aktuelle kopiforhold vil muligvis være forskelligt fra det i oversigten angivne kopiforhold.
Efter at samtlige ark er blevet klistret sammen, vil det endelige format for den aktuelle kopi være en anelse mindre end det format, der er angivet i oversigten.
Du kan oprette en plakat med kopiforhold, der ikke findes i oversigten. Originalformatet må dog ikke være større end A3, og kopiforholdet kan ikke overstige 400 %.
Sammenlægning af det delte billedes ark
Eksempel: Opkopiering af en A4-original med 282 % for at fremstille en lodret A1-kopi.
Originalformat:
A4
Originalens retning:
Vandret
Kopiformat:
A1
Kopiens retning:
Vandret
Baseret på ovennævnte kriterier indikerer oversigten under "Bestemmelse af kopiforhold og antal nødvendige ark", at hvis du benytter A3-papir, vil der blive leveret seks sider (2 x 3).
Billeder på de naboliggende ark foretaget med Plakat-status vil overlappe en smule. Når du sammenlægger arkene bør du trimme de overlappende dele, så du får et tilpas stort overlap til påføring af lim.
Bredden på de overlappende dele varierer afhængigt af kopiforhold og papirformat.
*Overlap
VIGTIGT
Anbring originalerne på glaspladen. Plakat-status kan ikke vælges, hvis originalen er anbragt i fremføreren.
Hvis du vælger statussen Plakat, mens farvestatus er sat til 'Auto (Farve/Sort/hvid)', bliver farvestatussen automatisk sat til 'Fuldfarve'.
Funktionen Plakat kan ikke benyttes til at kopiere på papir i specialformat, kuverter, transparenter/klar film og faneark.
BEMÆRK!
Kopier af originalbilledet foretaget i Plakat-status overlapper. Sammenlæg de naboliggende ark ved at klistre dem sammen der, hvor de overlapper.
Med Plakat-status kan du ikke fremstille mere end en kopi af originalen (med flersideark) ad gangen.
For at annullere denne indstilling skal du trykke på [Kopiforh.] → [Plakat] → [Annullér].

Angivelse af zoom-procenter

Du kan opkopiere en original i Plakat-status ved at angive kopiforholdet i procenter. Du kan vælge en zoom-procent fra 100 % til 400 %.
1.
Tryk på → [Kopi].
2.
Tryk på [Plakat] → [Kopiforh.].
3.
Tryk på [Næste] → [Kopiforhold].
4.
Benyt taltasterne, eller tryk på [-] eller [+] på touchpanelet for at indtaste et kopiforhold→ tryk på [OK].
5.
Tryk på
BEMÆRK!
Hvis du trykker på under kopiering for at annullere kopijobbet og dernæst trykker på igen, vil kopiering bliver genoptaget fra det første ark af det delte billede.

Valg af antal outputark

Du kan opkopiere en original i Plakat-status ved at vælge antal outputark, som originalbilledet skal kopieres over på.
1.
Tryk på → [Kopi].
2.
Tryk på [Plakat] → [Kopiforh.].
3.
Tryk på [Næste] → [Antal outputark].
4.
Tryk på [Skift].
Hvis du ikke ændrer papirformatet, skal du gå videre til punkt 6.
5.
Vælg det ønskede papirformat → tryk på [OK].
Hvis du vælger Stack Bypass-C, vil skærmbillederne til valg af papirformat og -type i Stack Bypass-C blive vist.
6.
Vælg antal outputark → tryk på [OK].
Du kan vælge [4], [8], [9] eller [16] for antallet af sider.
Se tabellen under "Fastsættelse af kopiforhold og antal nødvendige ark" som en hjælp til at bestemme antallet af outputark.
BEMÆRK!
Det antal outputark, som du har valgt, bliver benyttet som vejledende værdier. Det aktuelle antal outputark kan være mindre end det valgte afhængigt af en række af faktorer, der fastsætter det bedst egnede arkantal. Disse faktorer inkluderer originalformat, det valgte papirformat og opkopieringsforholdet.
7.
Tryk på .
BEMÆRK!
Hvis du trykker på under kopiering for at annullere kopijobbet og dernæst trykker på igen, vil kopiering bliver genoptaget fra det første ark af det delte billede.
52SK-0X5