Oversigt over denne funktion

Hvis du trykker på [Scan og send] i hovedmenuen, vises de Grundlæggende Scan og send-funktioner. Med sendefunktionen kan du scanne dokumenter og sende dem til angivne modtagere via e-mail eller I-fax, gemme dem på en filserver eller gemme dem i en mailboks til senere brug. Du kan sende dokumenter til flere modtagere samtidigt ved at benytte forskellige sendemetoder, såsom e-mail og I-fax.
Du kan også sende en fax fra [Scan og send].
For at sende en fax fra [Scan og send] skal du indstille <Aktivér fax i scanningsog sendefunktion>i [Vis faxfunktion] til 'Til'. (Se "Vis faxfunktion.")
Forløbet af den grundlæggende betjening for afsendelse er som følger:

Skærmbilledet Grundlæggende Scan og send-funktioner

Skærmbilledet herunder ses, når du vælger [Scan og send] i hovedmenuen. Det kaldes Grundlæggende Scan og send-funktioner.
1
[Adressebog]
Tryk for at vælge en modtager fra adressebogen.
2
[Hurtigkald]
Tryk for at se skærmbilledet for registrering/angivelse af hurtigkaldstaster. Tryk [Til fjernadressebog] for at angive modtagere, der er gemt på hurtigkaldstaster på en servermaskine, som tilgås fra en af netværkets klientmaskiner. For flere informationer kan du se "Angivelse af modtagere fra hurtigkaldstaster på en servermaskine."
3
[Ny modtager]
Tryk for at indtaste en modtager.
4
[Personlig mappe]
Anvendes til at angive din personlige mappe som modtager. For instruktioner om indstilling af personlige mapper, se "Angivelse af personlig mappe." Administratoren kan begrænse modtageren for filtransmission til brugerens personlige mappe. (Se "Sådan begrænse destinationen for filtransmission.")
5
[Send til mig selv]
Anvendes til at angive din egen e-mailadresse som modtager. Administrator kan begrænse almindelige brugere til kun at sende e-mails til deres adresser. (Se "Sådan angives Begrænset modtager for afsendelse af e-mail.")
6
[Cc Bcc]
Tryk for at angive Cc- eller Bcc-adresser.
7
[Angiv modtagere]
Tryk for at vise metoderne til angivelse af modtagere eller modtagerlisten.
8
Tryk for at angive følgende indstillinger:
Registrér favoritindstillinger
Redigér favoritindstillinger
Registrér til Quick-menu (Se "Quick-menu.")
Skift standardindstillinger
Registrér funktionsgenveje
Skift standard-LDAP -søgebetingelser
Registrér/redigér informationer for hver bruger
[Registrér/redigér informationer for hver bruger] vises kun, hvis du administrerer brugere med en login-service som SSO-H. Flere informationer findes i "Indstillinger for Godkendelsesmetode til sendejobs."
9
[Tidligere indst.]
Tryk for at hente tidligere benyttede sendejob, herunder modtagere, scannevalg og sendevalg.
10
[Favoritindst.]
Tryk for at registrere ofte anvendte sendeindstillinger. Du kan også genkalde registrerede indstillinger.
11
Vælg farve
Tryk for at anvende farvestatussen.
12
Opløsning
Anvendes til at vælge opløsning.
13
Scanningsformat
Tryk for at vælge originalformatet.
14
Filformat
Tryk for at vælge filformatet.
15
Genveje til tilvalg
Tryk for at vise flere genveje til statusser i [Tilvalg]. [2-sidet original] og [Blandede originalform.] vises som standard. (Se "Tildeling af genveje.")
16
[Tilvalg]
Anvendes til at vælge og benytte andre statusser, der kan anvendes til scanning og afsendelse. Indstiller praktiske sendefunktioner, som f.eks. afsendelse af originaler i blandede formater sammen eller afsendelse af 2-sidede originaler.
17
[Slet modt.]
Anvendes til at slette den modtager, der bliver vist i modtagerlisten.
18
[Detaljer]
Anvendes til at kontrollere eller ændre modtagerinformationen, der er valgt fra modtagerlisten.
19
Modtagerliste
Tryk for at vise en liste over modtagere.
VIGTIGT
Du skal angive netværksindstillinger for at kunne sende scannede dokumenter til en e-mail-adresse, en I-fax-adresse eller en filserver. (Se "Fælles kommunikationsvalg for E-mail/I-fax.")
BEMÆRK!
Personlig mappe] vises, hvis du administrerer brugere med en login-service som SSO-H.
[Send til mig selv] vises kun, hvis du registrerer en brugers e-mailadresse, når du bruger godkendelse med SSO-H.
For at få vist [Fax], når [Ny modtager] er valgt, skal du angive <Aktivér fax i scanningsog sendefunktion> for [Vis faxfunktion] som 'Til'. (Se "Vis faxfunktion.")

Skærmbilledet Adressebog

Du kan anvende forskellige metoder til at søge modtagere i adressebogen på skærmbilledet til valg af modtagere. Du kan også benytte en kombination af disse metoder til at søge.
1
Angiv knappen Modtagertype
Tryk på [Alle], (E-mail), (Fax), (I-fax), (Fil), (Gruppe) for at vise registrerede modtagere af hver type.
2
[Skift adressebog]
Tryk på [Skift adressebog] for at skifte visningen til [Lokal], [Fjern-] eller [LDAP-server] adressebogen.
3
Dropdown-listen Adresseliste
Tryk på dropdown-listen Adressebog for at få vist en liste med adresselister 1 til 10 eller hurtigkaldstasterne. Adresselister kategoriserer de adresser, der er gemt i adressebogen.
4
Knappen Søg forbogstav
Tryk på de alfanumeriske taster (fx [ABC]) for at få vist de individuelle taster for hvert bogstav eller tal. Du kan vælge et bogstav eller et tal for at begrænse de viste indtastningsmuligheder. Tryk på [Alle] for at vende tilbage til den fulde adressebog.
5
[Søg efter navn]
Tryk på [Søg efter navn] for at vise skærmen til søgning af et modtagernavn.
Du kan indsnævre søgningen ved at indtaste flere tegn efter hinanden, hvor du starter med første tegn i modtagernavnet. Du kan også indsnævre visningen af viste adresser ved at angive flere bogstaver med [Tastatur].
[ABC] - [Sym]
Tryk for at vise de tegn, du kan indtaste. Det udvalg af bogstaver eller symboler, du kan indtaste, vises.
[Tastatur]
Tryk for at vise tastaturet på touchpanelet.
[Slet]
Tryk for at slette hele den indtastede tekst.
[Baktast]
Tryk for at slette det sidst indtastede bogstav.
BEMÆRK!
Tryk igen på [Søg efter navn] for at lukke skærmbilledet til indsnævret søgning og komme tilbage til foregående skærmbillede.
Vælger du [Alle], vises også modtagere, der er registreret på hurtigkaldstaster. Du kan imidlertid ikke slette modtagere, som er registreret på hurtigkaldstaster. For instruktioner om sletning af hurtigkaldstaster kan du se "Lagring/redigering/sletning af hurtigkaldstaster."
For at annullere den valgte modtager skal du vælge modtageren igen.
For at vise [Adgangsnummer] skal du slå [Administrér adressebogens adgangsnumre] 'Til'. (Se "Administration af adressebogen med adgangsnumre.")
For at få vist faxmodtageren, skal du slå <Aktivér fax i scanningsog sendefunktion> for [Vis faxfunktion] 'Til'. (Se "Vis faxfunktion.")
52SK-11X