Ændring af standardvisningen for papirtypelisten

Du kan indstille, hvordan indholdet på papirtypelisten vises som standard.
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Præferencer] → [Visningsindstillinger] → [Ændr standardskærmen f Liste m papirtype].
3.
Vælg papirtypen og sorteringsrækkefølgen på dropdown-listen → tryk på [OK].
52SK-06J