Ændring af displaysprog/tastatur på touchpanelet

Du kan vælge hvilket sprog/tastatur, der skal anvendes i touchpanelet.
BEMÆRK!
For at bruge denne funktion skal du indstille [Skift Sprog/tastaturskift Til/Fra] til 'Til'. (Se "Aktivering af sprog/tastaturskift.")

1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Præferencer] → [Visningsindstillinger] → [Skift Sprog/tastaturskift].
3.
Vælg sproget på listen → tryk på [OK].
For at ændre tastaturlayoutet skal du trykke på [Indstil] → vælg tastaturlayoutet på listen → tryk på [OK].
BEMÆRK!
Nogle meddelelser vises ikke korrekt på det valgte sprog. Hvis det sker, skal du genstarte maskinen (slukke for den og tænde den igen). For instruktioner om at genstarte maskinen (slukke for hovedafbryderen og derefter tænde) kan du se "Sådan slår du strømmen til."
Hvis SSO-H er valgt som login-service, og der er forskel mellem det sprog, der er valgt på maskinen, og det der er valgt i det aktive bibliotek, vil afsenderens fulde navn ikke blive vist på e-mailmodtagerens maskine.

BEMÆRK!
Selvom du skifter visningssproget, er der visse elementer, der ikke ændres.
52SK-068