Aanpassen van de positie van ponsgaten

Afhankelijk van het type papier kan de positie van de ponsgaten per vel papier iets anders zijn. In dergelijke situaties kunt u fijnaanpassingen aangeven voor de positie van de ponsgaten om deze fout te corrigeren. Als de positie van de ponsgaten bijvoorbeeld bij meerdere typen papier in de modus Invoegblad niet exact hetzelfde is, dan kunt u deze modus gebruiken voor het aangeven van fijnaanpassingen.
BELANGRIJK
Deze functie wordt alleen weergegeven als de instellingen beschikbaar zijn gemaakt door uw erkende Canon-dealer. Zelfs als deze functie wordt weergegeven, mogen de instellingen ervan alleen door de systeembeheerder worden aangepast. Neem voor meer informatie over het aanpassen van de instellingen contact op met uw Canon-dealer.

1.
Druk op .
2.
Druk op [Voorkeuren] → [Papierinstellingen] → [Instellingen Beheer type papier].
3.
Selecteer uit de lijst het papiertype dat u wilt bewerken → druk op [Details/Bewerken].
4.
Druk op [Wijzig.] voor <Aanp. positie ponsgaten>.
5.
Druk op [] of [] om de plaats van de ponsgaten aan te passen → [OK].
Als u de positie van de ponsgaten naar beneden richting de onderrand wilt verplaatsen, verhoogt u de ingestelde waarde.
Als u de positie van de ponsgaten naar boven richting de bovenrand wilt verplaatsen, verlaagt u de ingestelde waarde.
6.
Druk op [OK].
52X3-0K2