LISTY ADRESÓW

Listę wybranej listy adresowej można wydrukować ręcznie.
Aby korzystać z funkcji faksu, konieczne jest zainstalowanie produktów opcjonalnych.Aby uzyskać więcej informacji na temat produktów opcjonalnych, wymaganych przez funkcję faksu, patrz "Produkty opcjonalne wymagane dla poszczególnych funkcji."
Elementy drukowane listy wraz z ich opisem znajdują się poniżej.

NAZWA ODBIORCY

Drukowana jest nazwa określonego odbiorcy.
Podczas drukowania zawartości klawisza jednoprzyciskowego wybierania, numer przycisku drukowany jest w pierwszym wierszu.

KLASA

Drukowana jest klasa (tryb transmisji) wybranego odbiorcy.

ADRES ODBIORCY

Jeśli Klasa to „FTP”, „SMB” lub „WebDAV” (serwer plików):
W pierwszej linii drukowana jest nazwa hosta, zaś w drugiej linii ścieżka dostępu do katalogu.
Jeśli Klasa to „SKRZYNKA POCZTOWA”:
Drukuje numer skrzynki pocztowej.
Jeśli Klasa to „I-FAKS” lub „E-MAIL”:
Drukowany jest adres I-faks lub adres e-mail.
W sytuacji, kiedy w opcji Klasa wybrane zostanie ustawienie "FAKS":
W pierwszej linii drukowany jest numer faksu, zaś w drugiej linii podadres, jeśli został wybrany.
Jeśli Klasa to „GRUPA”:
W drugiej i kolejnych liniach drukowani są odbiorcy zapisani w adresie grupowym.
Jeżeli w adresie grupowym zapisany jest serwer plików, żadna dodatkowa informacja nie jest drukowana w drugim wierszu.
UWAGA
Na Liście adresowej drukowana jest lista faksów, e-mail, I-faks, serwera plików oraz odbiorców grupowych.

Drukowanie list adresowych

1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Ustaw Odbiorcę] → [Listy adresowe].
3.
Wybierz jedną z list adresów od 1 do 10 lub [Wybier. jednoprz.] → naciśnij na [Drukuj listę].
4.
Naciśnij na [Tak].
5.
Naciśnij na [Zamknij].

WAŻNE
Nawet, jeżeli [Zarządz. Kodami Dostępu do Książek Adres.] w [Ustaw Odbiorcę] (Ustawienia/rejestrowanie) jest włączone, wszyscy odbiorcy na wybranej liście adresowej (łącznie z tymi, którzy zapisani są wraz z kodami dostępu) drukowani są na Liście adresowej.
52XY-031