RAPORT Z POŁĄCZEŃ FAKSOWYCH TX/RX

Raport ten może być drukowany automatycznie lub ręcznie.
Raport z połączeń faksu może być drukowany w zaprogramowanym czasie lub może być drukowany automatycznie, gdy liczba wysłanych transmisji osiągnie 40.
Aby uzyskać więcej informacji na temat produktów opcjonalnych, wymaganych przez tę funkcję, patrz "Produkty opcjonalne wymagane dla poszczególnych funkcji."
Elementy drukowane dla raportu wraz z ich opisem znajdują się poniżej.

NI WYDZIAŁU

Jeżeli ustawione jest Zarządzanie NI wydziału, drukowany jest numer identyfikacyjny wydziału.Rejestry transmisji są ustawione zgodnie z numerem identyfikacyjnym wydziału.

CZAS ROZPOCZĘCIA

W 24-godzinnym formacie drukowane są data i czas rozpoczęcia transmisji lub odebrania dokumentu.Jeśli jako usługa logowania wybrana jest opcja SSO-H, wtedy pod ustawionym czasem drukowana jest nazwa użytkownika wykorzystana do zalogowania się.Kiedy urządzenie nie może określić użytkownika (np. gdy wykorzystywany jest tryb automatyczne przekazanie), to nie jest drukowana nazwa użytkownika.

ADRES ODBIORCY

Drukowane są nazwa i numer faksu odbiorcy.Jeżeli określone zostały podadres lub Nazwa nadawcy, to są one drukowane pod numerem faksu.
UWAGA
Jeżeli wysyłane przez wybranie adresu z książki adresowej, nazwa drugiej osoby połączonej zarejestrowanej w książce adresowej zostanie wydrukowana.Jeżeli wysyłane przez wprowadzenie numeru z klawiatury numerycznej, wydrukowany zostanie Transmitting Subscriber Identification (TSI) pobrany od odbiorcy.
Jeżeli ZESTAW DO SYSTEMOWEGO ZARZĄDZANIA DOSTĘPEM jest dostępny podczas logowania zwykłego użytkownika drukującego Raport aktywności faksu, zadania wykonane przez innych użytkowników są drukowane z "***" w kolumnach Numer faksu, Podadres oraz NI odbiorcy.Aby zobaczyć informacje na temat kolumny Numer faksu, Podadres oraz ID odbiorcy zaloguj się jako administrator.

NAZWA AUTORA ZADANIA

Jeżeli wprowadzono Nazwę autora zadania, jest ona drukowana.

NR

Drukowany jest czterocyfrowy numer, który zostaje automatycznie przypisany, kiedy dokument jest zatwierdzony do wysyłki lub odbioru.Numery pomiędzy 0001 i 4999 są numerami dla wysyłania, natomiast numery pomiędzy 5001 i 9999 są numerami dla odbioru.

TRYB KOMUNIKACJI

Przesłana zawartość jest drukowana.
TX, Rozsyłanie sekwencyjne TX, Rozsyłanie sekwencyjne z opóźnieniem

STR.

Drukowana jest liczba stron, które zostały wysłane lub odebrane.

REZULTAT

Drukowane są komunikaty "OK" lub "BŁĄD".
Gdy zadanie wysyłania zostanie anulowane, wówczas w kolumnie Rezultat raportu z wysyłania drukowany jest komunikat <ZATRZYMAJ>.
OK:
Połączenie zostało zakończone pomyślnie.Oprócz komunikatu "OK" drukowany jest również czas połączenia.
BŁĄD:
Połączenie zakończone niepomyślnie.Oprócz komunikatu "BŁĄD" drukowany jest również czas połączenia i kod błędu.
Drukowany jest również numer strony nad którą pracowało urządzenie, gdy nastąpiła awaria komunikacji.
--:
Jeżeli korzystasz z Zestaw zdalnego faksu, nie można było odebrać powiadomienia z serwera, z którym zakończono połączenie.
UWAGA
Jeśli pole przekracza powierzchnię wyświetlacza, wyświetlane są tylko te znaki, które mieszczą się na wyświetlaczu.

Automatyczne drukowanie raportu z połączeń faksowych

Raport połączeń faksu może być drukowany automatycznie.Aby uzyskać więcej informacji na temat ręcznego drukowania Raportu Aktywności Faksu, patrz "Ręczne drukowanie raportu zarządzania połączeniami."
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Ustawienia Funkcji] → [Wyślij] → [Ustawienia Faksu].
3.
Naciśnij na [Raport Aktywności Faksu].
4.
Określić poszczególne ustawienie → i nacisnąć na [OK].
<Autom. wydruk (40 Transmisji)>:
Naciśnij [Włącz], aby automatycznie drukować Raport Aktywności Faksu, gdy liczba zadań wysyłania i odbierania przekroczy 40.
<Ustaw Czas Wydruku>:
Aby drukować raport o określonej godzinie, należy nacisnąć na [Włącz] → wprowadzić czas za pomocą - (klawisze numeryczne).
Czas jest wyświetlany w formacie 24-godzinnym. Należy go wprowadzać w formie czterocyfrowej, z uwzględnieniem zer.
Przykłady:
7:05 a.m. → 0705
11:18 p.m. → 2318
Jeżeli podczas wprowadzania czasu popełniony zostanie błąd, należy wówczas nacisnąć klawisz , aby usunąć wprowadzoną wartość → wprowadzić następną czterocyfrową liczbę.
Jeżeli liczba wysłanych i odebranych transmisji osiągnie 40 przed nadejściem zaprogramowanego czasu, to drukowany jest Raport zarządzania połączeniami zawierający 40 ostatnich transmisji.

UWAGA
Jeżeli dla [Wyświetlanie rejestru zadań] w [Ustawienia Zarządzania] (Ustawienia/rejestrowanie) ustawiono 'Wyłącz', [Raport Aktywności Faksu] nie jest wyświetlane.
Jeżeli dla [Wyświetlanie rejestru zadań] w [Ustawienia Zarządzania] (Ustawienia/rejestrowanie) zmieniono 'Wyłącz' na 'Włącz', poniższe ustawienia są automatycznie przełączanego do pozycji 'Wyłącz':
Automatyczne drukowanie (40 transmisji)
Ustaw Czas Wydruku
Jeżeli komunikat <Sprawdź drukarkę. Zadzwoń do przedstawic. serwisu.> zostanie wyświetlony, informując, iż drukowanie jest niedostępne, urządzenie automatycznie wydrukuje Raport Aktywności Faksu po usunięciu problemu.Raport obejmuje rejestr ostatnich 40 połączeń.
52XY-02X