Określanie odbiorców za pomocą Książki adresowej (Lokalna)

Można wyszukiwać i określać adresy zarejestrowane w książce adresowej dla tego urządzenia.
1.
Naciśnij → [Faks] → [Książka adresowa].
2.
Wybierz odbiorcę → naciśnij [OK].
Można wybrać wielu odbiorców.
Aby uzyskać więcej informacji na temat wyszukiwania odbiorców w książce adresowej, patrz "Ekran książki adresowej."
Gdy wybrany zostanie odbiorca zarejestrowany wraz z kodem dostępu, należy wybrać [Numer dostępu] i wprowadzić kod dostępu za pomocą - (klawisze numeryczne).Jeżeli naciśniesz na [Adresy bez Nr-u Dostępowego], wyświetlą się odbiorcy, którymi nie można zarządzać za pomocą kodu dostępu.

UWAGA
Aby anulować wybranego odbiorcę, należy wybrać go ponownie.
Dane Lokalnej książki adresowej mogą być zachowane i importowane z wykorzystaniem Zdalnego interfejsu użytkownika.(Patrz "Loading Settings Information (Import Individually).")
Jeżeli wybrany zostanie tylko jeden odbiorca, naciśnij aby wysłać z ekranu Książka Adresowa.
52XY-105