Określanie serwera plików za pomocą klawisza Przeglądaj (Windows (SMB))

Użytkownik ma dwie możliwości albo wybrać serwer plików spośród grupy roboczej, albo wybrać nazwę domeny serwera Active Directory w tym urządzeniu.
1.
Naciśnij → [Skanuj i wyślij] → [Nowy odbiorca].
2.
Naciśnij na [Plik].
3.
Nacisnąć na rozwijalną listę → wybrać [Windows (SMB)].
4.
Naciśnij na [Przeglądaj].
WAŻNE
Gdy po włączeniu zasilania urządzenia, należy odczekać, aż upłynie czas ustawiony w [Czas oczekiwania na połą. przy uruchomieniu], aby nacisnąć na [Przeglądaj].Transmisja sieciowa nie jest możliwa, zanim nie minie czas uruchomienia.(Patrz "Setting the Waiting Time for Connection at Startup.")
5.
Wybierz żądaną grupę roboczą.
Grupę roboczą można również wybrać z listy zarezerwowanych w urządzeniu nazw domen serwera Active Directory poprzez naciśnięcie na rozwijalnej liście ustawienia [Katalog].
Jeżeli chcesz zarejestrować nazwę domeny serwera Katalogu, należy nacisnąć na [Zapisz] → wprowadzić nazwę domeny serwera.
UWAGA
Użytkownik ma możliwość zarejestrowania maksymalnie pięciu serwerów Katalogu.
Aby edytować nazwę domeny, należy wybrać stosowną nazwę domeny → nacisnąć na [Edytuj].
Aby usunąć nazwę domeny, należy wybrać stosowną nazwę domeny → nacisnąć na [Usuń].
6.
Wybierz żądany serwer plików → wybierz folder → naciśnij na [OK].
Aby przemieścić się o jeden poziom w górę, należy nacisnąć przycisk [Góra].
Kiedy pojawi się ekran Wprowadź hasło dostępu do sieci, należy wprowadzić własną nazwę użytkownika oraz hasło → nacisnąć [OK].
Aby dodać innego odbiorcę, należy nacisnąć na [Następny Odbiorca] → i powtórzyć działania od 3 do 6.
WAŻNE
Nie można wyszukiwać odbiorców za pomocą serwera LDAP, jeżeli ustawienia czasu serwera i urządzenia różnią się o więcej, niż 5 minut.
7.
Naciśnij na [OK].
52XY-12C