Ustawianie dezaktywacji uwierzytelniania zintegrowanego

Można ograniczyć funkcje Uwierzytelniania zintegrowanego, niezależnie od ustawień metody uwierzytelniania.Jeżeli dezaktywujesz Uwierzytelnianie zintegrowane, wprowadzenie informacji uwierzytelniania jest wymagane dla niektórych działań, gdyż korzystanie z informacji logowania urządzenia dla innego uwierzytelniania zostanie ograniczone.
Powyższe, niektóre działania, to:
Wysyłanie do folderów prywatnych
Wysyłanie do serwera LDAP
Wysyłanie do serwera plików
Korzystanie z innych funkcji, które obsługują Uwierzytelnianie zintegrowane
Aby dezaktywować metodę uwierzytelniania zintegrowanego, konieczne jest uzyskanie dostępu i zalogowanie się do urządzenia z poziomu przeglądarki sieciowej.Niniejsza sekcja opisuje procedurę oceny urządzenia z poziomu strony portalu Zdalnego interfejsu użytkownika.
WAŻNE
Jeżeli dezaktywujesz Uwierzytelnianie zintegrowane, może wystąpić błąd uwierzytelniania podczas wysyłania plików do folderów prywatnych.Jeżeli chcesz dezaktywować uwierzytelnianie zintegrowane podczas określania folderów prywatnych w folderze domowym, należy zarejestrować informacje uwierzytelniania dla każdego z użytkowników.
Można określić ustawienia folderów osobistych w [Metoda ustawiania folderu osobistego] w [Ustawienia Funkcji] (Ustawienia/Rejestracja).Aby uzyskać więcej informacji, patrz "Określanie folderów prywatnych.".
UWAGA
Aby dowiedzieć się, czy wykorzystywana usługa logowania lub inne usługi obsługują Uwierzytelnianie zintegrowane, należy się skontaktować z autoryzowanym przedstawicielem firmy Canon.

1.
Uruchom przeglądarkę → wprowadź poniższy adres URL w pasku adresu.
http://<adres IP urządzenia lub nazwa hosta>
Strona [Logowanie] jest wyświetlana.
2.
Wybierz [System Manager Mode] → wprowadź <System Manager ID:> i <System Manager PIN:> → i naciśnij na [Log In].
Jeżeli Zarządzanie NI wydziału lub uwierzytelnianie SSO-H jest ustawione, wprowadź wymagane dane dla każdego logowania.
3.
Naciśnij na [Shared Credential Management Service] na stronie Zdalnego interfejsu użytkownika.
4.
Wybierz element dla <Setting to Disable Integrated Authentication> → naciśnij [Update].
Poniżej pokazane są szczegóły dotyczące każdej pozycji:
[Disable integrated authentication]:
Dezaktywuje funkcję uwierzytelniania zintegrowanego, niezależnie od metody uwierzytelniania.
[Disable integrated authentication using credentials for local device authentication]:
Dezaktywuje funkcję uwierzytelniania zintegrowanego podczas wykorzystywania uwierzytelniania przez urządzenie lokalne.
[Disable integrated authentication using credentials for LDAP server authentication]:
Dezaktywuje funkcję uwierzytelniania zintegrowanego podczas wykorzystywania uwierzytelniania przez serwer LDAP.
WAŻNE
Zmiany ustawień są możliwe po ponownym uruchomieniu urządzenia.
52XY-23U