Tabela ustawienia/rejestrowanie

Na ekranie Ustawienia/Rejestrowanie można wybierać i zapisywać niżej wyszczególnione ustawienia.
UWAGA
Niektóre elementy można ustawiać za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika.Użyć panelu sterowania urządzenia, aby zaprogramować elementy, których nie można programować za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika.
Nazwy mogą się różnić w Zdalnymi interfejsie użytkownika.
Informacja, która dostarczona jest w sytuacji, kiedy zaprogramowana jest opcja Ustawienia Dostarczania Informacji o Urządzeniu, posiada w kolumnie "Dostępne dostarczanie informacji o urządzeniu" status "Tak".Aby uzyskać więcej informacji na temat Trybu dostarczania informacji o urządzeniu, patrz "Programowanie ustawień dostarczających informacji związanych z urządzeniem.")
Administrator systemu zgodnie z autoryzacją może korzystać z opcji Obsługi Administratora.Tryb ten pozwala na wymianę poszczególnych części, regulację i czyszczenie maszyny, sprawdzanie rejestru wykonanych czynności związanych z obsługą oraz przeglądanie rejestru błędów.[Tryb Konserwacji Operatora] wyświetlany jest tylko wtedy kiedy ustawienie to jest udostępnione przez lokalnego autoryzowanego sprzedawcę firmy Canon.Nawet jeżeli wyświetlone jest [Tryb Konserwacji Operatora] nie należy nikomu pozwalać na zmienianie ustawień tego trybu (z wyjątkiem administratora systemu).W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat zmiany ustawień, należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym sprzedawcą firmy Canon.
52XY-053