Infoga ark

I det här läget kan du ställa in maskinen på att automatiskt infoga iläggsblad, kapitelsidor eller flikpapper med en annan typ av pappersmaterial än till huvuddokumentet. Dessutom kan du bestämma om det ska kopieras också på iläggsbladen eller flikpapperen. Det kopieras alltid på kapitelsidor.
Detta är användbart när du vill använda ett tomt ark för att sortera kopior.
Iläggsblad/kapitelsida
Den här inställningen infogar ett pappersark mellan kopiorna. Läget Iläggsblad är praktiskt när du vill använda ett tomt ark för att lättare kunna sortera kopiorna. Du kan även kopiera på iläggsbladen. Eftersom ena sidan av kapitelsidan alltid kopieras, är läget Kapitelsida praktiskt när du vill ordna kopiorna efter kapitel.
*1 Utskriven kapitelsida
*2 Utskrivet iläggsblad
Flikpapper
Den här inställningen infogar flikpapper i utskrifterna. Den här funktionen är användbar när du vill skilja på huvudtexten.
*1 Original
*2 Kopior
*3 Utskrivet flikpapper
Om du vill skriva ut på flikpapperet måste du ange avståndet till bilden/texten som ska skrivas ut på flikarna.
* Yta som ska förflyttas
VIKTIGT!
Se till att du anger papperstypen på rätt sätt, i synnerhet när du använder tungt papper eller andra typer av specialpapper. Om du inte ställer in rätt papperstyp kan bildkvaliteten försämras. Dessutom kan fixeringsenheten bli smutsig, papperet kan fastna och utrustningen kan gå sönder.

1.
Tryck på → [Kopiera].
2.
Tryck på [Infoga ark] → [Alternativ].
3.
Välj typ av iläggsblad → tryck på [Lägg till].
Obs!
Du kan inte välja [Ark] och [Kapitelsidor] samtidigt.
Innan du matar papper från Document Insertion Unit-N, fyll på papper i Document Insertion Unit-N och ange pappersformat.
För att ange antal flikar laddar du flikpapper i Document Insertion Unit-N och väljer [Flikpapper], tryck sedan på [Antal flikar].
4.
Ange detaljerade inställningar för iläggsblad → tryck på [OK].
Ange sidor för iläggsblad med - (siffertangenter).
Om du väljer [Ark], anger du antal ark som ska infogas och på vilken sida utskrift ska ske.
Om du valde [Flikpapper], ange förflyttningsavståndet (0 mm till 25 mm) med hjälp av [-] eller [+] → tryck på [OK].
För att välja papper för iläggsblad, tryck på [Ändra] för <Välj papper> → välj papperskälla → tryck på [OK]. Om du valde [Ändra papper i UNI-fack], välj pappersformat och -typ.
Upprepa steg 4 för att nödvändiga funktioner.
VIKTIGT!
Om du anger ett annat pappersformat för någon av funktionerna, ändras också formatet för de andra funktionerna automatiskt till det nya pappersformatet. Om du växlar till en annan papperskälla men använder samma pappersformat, ändras dock inte inställningarna för de andra funktionerna.
Om du väljer [Flikpapper] kan du bara använda A4-papper.
Om [Skriv ut på båda sidor] är valt för det främre omslaget i [Lägg till omslag] och flikpapper ska infogas framför den första sidan, matas det främre omslaget ut först, följt av flikpapperet. Det främre omslaget skrivs ut som ett tomt papper och kopiorna görs med början på flikpapperet.
Om du väljer [Lämna tom] för iläggsbladet kan du ange samma sida för flikpapper. I det fallet matas papperet till iläggsbladet ut först, följt av flikpapperet.
Obs!
Du kan infoga högst 100 iläggsblad (eller kapitelsidor) och flikpapper.
Om du använder förtryckt papper (exempelvis med företagets logotyp) som iläggsblad, måste du välja [Lämna tom]. Annars sker utskriften på det förtryckta papperet.
Papperslådan som redan angetts som papperskälla kan inte väljas i läget Automatiskt pappersval.
5.
Tryck på [Stäng] → [OK].
Obs!
Inställningarna visas i insättningsordning.
Du kan bekräfta/ändra inställningarna för iläggsblad ,kapitelsidor och flikpapper genom att trycka på [Detaljer/redigera] efter att ha valt inställningar.
Om du vill ta bort ett iläggsblad, välj den inställning du vill ta bort → tryck på [Radera].
Kontrollera att antalet flikar som visas på inställningsskärmen Förfl.avstånd utskrift flikppr är detsamma som antalet flikar på det flikpapper som har fyllts på i papperskällan.

VIKTIGT!
Om [Häfta] har valts för det totala antalet ark som kan häftas, inklusive iläggsblad och kapitelsidor, se "Högsta antal ark som kan häftas."
Obs!
Om du kopierar på iläggsbladen inräknas dessa i det sammanlagda antalet kopior. De räknas dock inte om arken är tomma.
Om du infogar kapitelsidor eller flikpapper inräknas dessa i det sammanlagda antalet kopior.
Om du vill ange både [Infoga ark] och [Lägg till omslag], välj samma pappersformat.
Det kopieras alltid på flikpapper. Om du inte vill kopiera på flikpapperet kan du infoga tomma pappersark på alla ställen där du sedan vill infoga flikpapper.
Kontrollera att flikarnas placering är korrekt när du kopierar på flikpapper.
Om du matar flikpapper från en papperslåda, POD Deck Lite-C eller Multi-drawer Paper Deck-C, måste du registrera papperstypen i papperskällan som flikpapper i förväg. (Se "Registrera pappersformat och -typ för en papperskälla.")
Du kan ange flera papperskällor per jobb när du matar flikpapper.
För anvisningar om hur du fyller på flikpapper i lådan, POD Deck Lite-C, Multi-drawer Paper Deck-C eller Document Insertion Unit-N, se "Maintenance."
Om [Tvingad utmatning av obearbetat flikpapper] har satts till "På", tvingas det extra antal flikpappersark som inte krävdes för jobbet ut ur maskinen.
Exempel: Om antalet flikar är inställt på 5 och maskinen uppskattar att sju ark med flikpapper behövs för kopieringsjobbet, då måste du förbereda två uppsättningar flikpapper som var och en innehåller fem flikar (10 totalt). Om maskinen bara använder sju flikpappersark blir det därför kvar tre flikpappersark.
Delar av bilder som förskjutas utanför flikpapperet kan inte kopieras ut och kan medföra att efterföljande kopior får svarta fält och ser smutsiga ut.
Exempel: Delar av bilden kan förskjutas utanför flikpapperet.
*1 Original
*2 Kopior
*3 Förflyttad yta
52YS-0XJ