Justera bildpositionen

Du kan snabbt justera bildens plats med hjälp av justerarket. Du kan dessutom justera bildens plats om bilden är feljusterad på papperet efter utskrift eller kopiering genom att bekräfta provsidorna och ange värden för separata justeringsinställningar.
Du kan även justera bildpositionen för det långa arket.

Justera bildens plats med hjälp av justerarket

Justera bildens plats med hjälp av justerarket. Följande justeringar kan göras med hjälp av justerarket. (Se "Justera bildens plats med hjälp av justerarket.")
Korrigering av feljustering av bild
Korrigering av distortion (parallellogram)
Korrigering av distortion (trapetsoid)
Justering av zoomförhållande
Justering av vänsterkant
Injustering av framkant

Justering av individuell bildplacering med hjälp av provsidan

Om den utskrivna bilden är sned:
Använd läget för korrigering av feljustering av bild. (Se "Korrigera feljustering av bild.")
Om den utskrivna bilden är förvrängd som en parallellogram:
Använd läget för korrigering av distortion (parallellogram). (Se "Korrigera distortion (parallellogram).")
Om den utskrivna bilden är förvrängd som en trapetsoid:
Använd läget för korrigering av distortion (trapetsoid). (Se "Korrigera distortion (trapetsoid).")
Om den utskrivna bilden är förstorad eller förminskad:
Justera zoomförhållandet för bilden. (Se "Justera zoomförhållandet för bilden.")
Om den utskrivna bilden är feljusterad vertikalt eller horisontellt:
Justera vänsterkanten eller framkanten. (Se "Justera bildens vänsterkant" och "Justera framkant för bilden.")
Korrigera feljustering av bild → korrigera distortion (parallellogram) → korrigera distortion (trapetsoid) → justera zoomförhållande → justera vänsterkant → justera framkant.
Obs!
Du kan inte ändra bildpositionen för det papper som används för kopierings-/utskriftsjobb.
Bildens placeringar på den första och andra sidan kan stämma överens, om du justerar bildens plats på det sätt som visas nedan.
Korrigering av feljustering av bild → korrigera distortion (parallellogram) → korrigera distortion (trapetsoid) → justera zoomförhållande → justera vänsterkant → justera framkant.
För att justera bildpositionen på långa ark skriver du ut en provsida med långt ark. Justeringen kan göras mer effektivt än med provsidan som skrivs ut av [Mata ut provsida] under <Justera bildplacering>. (Provsidan för långt ark finns tillgänglig på webbplatsen för handböcker.)
VIKTIGT!
Rengör originalglaset och baksidan av dokumentmataren innan du gör justeringar.

Provsida

Obs!
Provsidan, som du skrev ut för att korrigera distortion (parallellogram) kan även användas för att korrigera distortion (trapetsoid), justera zoomförhållandet, justera vänsterkanten och justera framkanten. Om du justerar bildpositionen för att korrigera feljusteringen av bild → korrigera distortion (parallellogram) → korrigera distortion (trapetsoid) → justera zoomförhållande → justera vänsterkant → justera framkant, måste du skriva ut en provsida för att göra justeringen enligt nedan.
Innan du börjar korrigera feljusteringen av bild.
Innan du börjar korrigera distortion (parallellogram).

Provsida av standardstorlek

Det papper som används för provsidan vid justering av bildplaceringen beskrivs nedan. Följande visar papperet för provsida vid A3-utskrift.
(Sidan med "1st side" skrivs ut som framsida. Sidan utan tryck är baksida.)

Provsida med långt ark

Provsidan med långt ark som används när du justerar bildpositionen med långa ark beskrivs nedan. Följande visar provsidan med långt ark som skrivs ut i en användardefinierad storlek (330,2 x 762 mm). (Sidan med trycket ”Första sida” är framsida. Sidan utan tryck är baksida.)
Obs!
”b”, ”f”, ”h” och ”j” kan skrivas ut flera gånger beroende på storleken på det utmatade pappret. Gör justeringen vid positionen som är närmast papprets bakkant.
VIKTIGT!
Skriv ut provsidan med långt ark med följande villkor innan du gör några justeringar. Om den inte skrivs ut korrekt kan justeringarna bli felaktiga.
Ställ in zoomförhållandet på 100 % (samma storlek).
Använd pappret som ska användas för utmatning för att skriva ut provsidan med långt ark.
*Provsidan för långt ark finns tillgänglig på webbplatsen för handböcker.

Markeringar för korrigering av feljustering av bild, korrigering av distortion (parallellogram) och korrigering av distortion (trapetsoid)

Markeringarna "i" och "j" används för korrigering av feljustering av bild, markeringarna "a" och "g" används för korrigering av distortion (parallellogram) och markeringarna "b" och "h" används för korrigering av distortion (trapetsoid).
Om den utskrivna bilden är feljusterad, kan du justera bildens placering genom att välja läget Korrigera feljustering av bild. Bildpositionen korrigeras efter att du mätt och angett längden för markeringarna ”i” och ”j” (för det långa arket: längden på markeringen ”i” och markeringarna ”j” och ”h” som är närmast papprets bakkant).
Standardformat
Långt ark
Om den utskrivna bilden är förvrängd som en parallellogram kan du justera bildens vinkel genom att välja läget Korrigera distortion (parallellogram). Bildvinkeln korrigeras efter att du mätt och angett längden för markeringarna "a" och "g".
Standardformat
Långt ark
Om den utskrivna bilden är förvrängd som en trapetsoid kan du justera bildens vinkel genom att välja läget Korrigera distortion (trapetsoid). Bildens vinkel korrigeras efter att du mätt och angett längden för markeringarna ”i” och ”j” (för det långa arket: längden på markeringarna ”b” och ”h” som är närmast papprets bakkant).
Standardformat
Långt ark

Registermarkeringar för justering av zoomförhållande

Utskriftsområdets zoomförhållande visas med ett "f" och ett "d" på provsidan. När inställningen är korrekt är längden på ”f” 360 mm och längden på ”d” 250 mm (för det långa arket: längden på ”f” kommer att vara 450,0 mm, 550,0 mm, 650,0 mm och längden på ”d” kommer att vara 250 mm).
Standardformat
Långt ark
Obs!
Standardformat
Om du skriver ut provsidan på ett papper som är mindre än 270 x 380 mm, kan du inte mäta längden på "f" och "d" eftersom hela bilden inte kan skrivas ut på papperet. I så fall anger du förstoring/förminskning i procent genom att jämföra det uppmätta värdet för "f/2" och "d/2" med standardvärdena (f/2: 180 mm, d/2: 125 mm). Justera zoomförhållandet med det beräknade procentvärdet. (Se "Justera zoomförhållandet för bilden.")
Ett exempel på hur provsidan saknar en bild.
Långt ark
Om du skriver ut provsidan med långt ark på ett papper som är mindre än 270 mm x 762 mm kommer hela bilden inte kan skrivas ut på papperet. Beräkna förstoring/förminskning i procent genom att jämföra den uppmätta längden för ”d/2” med standardvärdet (d/2: 125 mm). Om ”f” inte skrivs ut i sin helhet mäter du längden på ”f” som är närmast papprets bakkant och beräknar förstoring/förminskning i procent genom att jämföra den uppmätta längden med standardvärdena (f=450 mm, 550 mm, 650 mm). Justera zoomförhållandet med det beräknade procentvärdet. (Se "Justera zoomförhållandet för bilden.")
Ett exempel på hur provsidan med långt ark saknar en bild.

Registrering av markeringar på vänsterkant och framkant

Om den utskrivna bilden på det utmatade papperet flyttas till vänster och höger om rätt position i matningsriktningen kan du justera positionen genom att mäta längden för "i" och ange värdet.
Om den utskrivna bilden på det utmatade papperet flyttas framåt eller bakåt om rätt position i matningsriktningen kan du justera positionen genom att mäta längden för e och ange värdet.
Standardformat
Långt ark
*1 Justera framkanten
*2 Justera vänsterkanten
52YS-0J5