Ytbestämning

I det här läget kan du rama in ytor som ska scannas/kopieras, eller ytor som ska maskas bort i den scannade bilden. Du kan bestämma upp till fyra ytor med hjälp av redigeringspennan i skärmen för förhandsgranskning, eller med hjälp av siffertangenterna på kontrollpanelen. Du kan bestämma högst 4 ytor.
VIKTIGT!
För att kunna använda Ytbestämning (Inramning) tillsammans med Bildrepetition måste du först aktivera läget Bildrepetition och sedan bestämma önskad yta. Du kan bara bestämma en enda yta.
Om den bestämda ytan är för liten, kan det hända att färgoriginalet scannas med läget Svartvitt trots att färgläget har ställts in på [Auto (färg/S&V)].
Obs!
Du kan inte använda läget Ytbestämning för en bild som redan har lagrats i en brevlåda. Läget är bara tillgängligt när du scannar en bild för första gången med brevlådefunktionen.
Du kan använda siffertangenterna för att modifiera ytor som bestämts med redigeringspennan.
Om du bestämmer en yta med hjälp av redigeringspennan kan det hända att den bestämda ytan inte återges exakt. Ange värdena med siffertangenterna om du vill få exakt precision.
Det här arbetssättet är endast tillgängligt för lagring av filer i brevlådan.

Med redigeringspennan

Du kan använda redigeringspennan för att bestämma två olika sorters ytor: rektangulära ytor (två punkter) och polygonytor (fyra eller fler punkter).
Rektangulär yta
Polygonyta
VIKTIGT!
Du kan bara bestämma en polygonyta i taget.
Du kan inte bestämma en rektangulär yta och en polygonyta samtidigt.
Det går inte att scanna dokument med läget Ytbestämning om du placerar originalen i dokumentmataren.
1.
Tryck på → [Scanna och lagra] → [Brevlåda].
2.
Välj önskad brevlåda → tryck på [Scanna].
3.
Tryck på [Ytbestämning] → [Alternativ].
4.
Tryck på [Penninmatn.].
5.
Tryck på [Starta scanning].
VIKTIGT!
Kontrollera att originalet har placerats på originalglaset.
6.
Bestäm ytan med redigeringspennan.
VIKTIGT!
Du kan inte bestämma en rektangulär yta och en polygonyta samtidigt.
Obs!
Du kan radera den sist angivna punkten genom att trycka på [Radera punkt]. (När ytan har bestämts ändras [Radera punkt] till [Rensa yta].)
Tryck på [Rensa yta] om du vill radera en bestämd yta.
Du kan zooma in vilken yta som helst på originalet genom att trycka på listrutan för zoomförhållande → välja förstoringsförhållande → trycka på [], [], [] eller [] för att ange vilken yta som ska visas.
Så här bestämmer du en rektangulär yta med två punkter:
Så här bestämmer du en yta med flera punkter:
Så här bestämmer du en rektangulär yta med två punkter:
Markera de två motsatta punkterna med redigeringspennan.
Du kan bestämma högst 4 ytor.
Så här bestämmer du en yta med flera punkter:
Tryck på [Ange flera punkt.] → ange ytan med redigeringspennan.
Tryck på [Ställ in fl. pnk] när du har bestämt den sista punkten.
Du kan bestämma högst 10 punkter.
VIKTIGT!
Om du väljer [Ange flera punkt.] kan du bara bestämma en yta i taget.
Ytor som har bestämts med [Ange flera punkt.] kan inte ändras med - (siffertangenterna).
7.
Välj [Inramning] eller [Maskning].
Information om alternativen visas nedan.
[Inramning]:
Lagra endast innehållet i den bestämda ytan och ignorera resten av originalet.
[Maskning]:
Lagra originalet genom att maska bort innehållet i den bestämda ytan.
Om du vill använda olika inställningar till olika ytor markerar du ytan genom att trycka på motsvarande tangent → väljer [Inramning] eller [Maskning].
8.
Tryck på [Förhandsgranska] → kontrollera den bestämda ytan → tryck på [OK].
Obs!
Om det tilldelade området är fyrkantigt och du vill fortsätta tilldela andra områden upprepar du steg 6 till 8. Områden som redan har tilldelats visas med det nya området.
För att ändra en bestämd yta som specificerats med hjälp av redigeringspennan, tryck på [Finjustera] → [Välj punkt] tills skärmen visar den punkt som du vill ändra → tryck på [], [], [] eller [] för att flytta punkten → tryck på [OK] → [Förhandsgranska] för att kontrollera det ändrade området.
9.
Tryck på [Stäng] → [OK].
10.
Tryck på .
Om du behöver bestämma samma yta för flera original, tar du bort originalet från originalglaset → placerar alla original i dokumentmataren → trycker på .

Använda sifferknapparna

1.
Tryck på → [Scanna och lagra] → [Brevlåda].
2.
Välj önskad brevlåda → tryck på [Scanna].
3.
Tryck på [Ytbestämning] → [Alternativ].
4.
Tryck på [Inmatn m siffertang.].
VIKTIGT!
Innan du utför nästa steg måste du manuellt mäta storleken och placeringen av ytan du vill bestämma på originalet.
När du mäter XY-värdena ska du alltid börja med att mäta från bilden ut till originalets högerkant, och upp till överkanten. Måtten anger den önskade inramningens storlek och placering.
5.
Tryck på [X1], [X2], [Y1] och [Y2] → ange respektive mått med - (siffertangenterna).
[X1]:
Avståndet från ytans högerkant till originalets högerkant.
[X2]:
Avståndet från ytans vänsterkant till originalets högerkant.
[Y1]:
Avståndet från ytans överkant till originalets överkant.
[Y2]:
Avståndet från ytans underkant till originalets överkant.
Du kan bestämma högst fyra ytor.
Obs!
Om du vill ändra ett angivet värde, tryck på [X1], [X2], [Y1] eller [Y2] → ange korrekt värde med hjälp av - (siffertangenterna).
Tryck på [Kontrollera yta] om du vill kontrollera den bestämda ytan.
6.
Kopiera originalet genom att maska bort innehållet i den bestämda ytan.
Information om alternativen visas nedan.
[Inramning]:
Lagra endast innehållet i den bestämda ytan och ignorera resten av originalet.
[Maskning]:
Lagra originalet genom att maska bort innehållet i den bestämda ytan.
Obs!
Du fortsätter att bestämma andra ytor genom att trycka på lämplig tangent → upprepa steg 5.
Du kan bestämma om en yta genom att markera den med lämplig tangent.
Om du vill radera en bestämd yta markerar du den genom att trycka på lämplig tangent → tryck på [Rensa yta].
Om du vill använda olika inställningar till olika ytor, markera ytan genom att trycka på motsvarande tangent → välj [Inramning] eller [Maskning].
7.
Tryck på [OK] → [Stäng].
8.
Tryck på .
52YS-16E