Efterbehandlare (imageRUNNER ADVANCE DX 717iZ/617iZ/527iZ)

Med efterbehandlaren kan du använda följande funktioner.
Sortera
Utskrifterna sorteras i satser ordnade efter originalets sidordning.
Gruppera
Alla utskrifter av samma originalsida grupperas tillsammans i satser.
Förskjut
Varje utskriftsgrupp förskjuts i alternerande lager.
Häfta + Sortera
Utskrifterna sorteras till satser, ordnas i sidordning och häftas (Hörn).

Utmatningsfack (fack C)

Utskrifter matas ut till det här facket. Du kan ange för vilka funktioner facket ska användas genom att konfigurera <Output Tray Settings>. <Output Tray Settings> *

Utmatningsfack (fack B)

Utskrifter matas ut till det här facket. Du kan ange för vilka funktioner facket ska användas genom att konfigurera <Output Tray Settings>. <Output Tray Settings> *

Frontlucka på efterbehandlare

Öppna för att åtgärda klammerstopp i häftenheten eller för att byta klammerpatron. Byta klamrar (imageRUNNER ADVANCE DX 717iZ/617iZ/527iZ)

Höger lucka på efterbehandlare

Öppna den här luckan för att åtgärda pappersstopp i efterbehandlaren.Pappersstopp i efterbehandlaren (imageRUNNER ADVANCE DX 717iZ/617iZ/527iZ)
Välja häftningsplacering
För information om vilka pappersformat som kan användas för häftning, se Maskinvaruspecifikationer.
För information om att byta ut klammerpatronen i häftenheten, se Byta klamrar (imageRUNNER ADVANCE DX 717iZ/617iZ/527iZ).
För information om hur du åtgärdar pappersstopp eller klammerstopp, se Åtgärda pappersstopp och Åtgärda klammerstopp (imageRUNNER ADVANCE DX 717iZ/617iZ/527iZ).
Utskriften avbryts när utmatningsfacket är fullt och är i sitt nedre läge. Ta bort allt utmatat papper från facket för att fortsätta skriva ut.
Sortera och gruppera
Om du väljer <Förskjut> i kombination med funktionen Sortera eller Gruppera, flyttas varje utskriftsgrupp.
Klamrar
När du använder läget Häfta får du inte ta bort bunten från utmatningsfacket under jobbet. Ta bort bunten när jobbet är klart.
Om meddelandet <Fyll på häftklamrar i häftningsenheten.> visas, börjar häftklamrarna ta slut. Byt ut klammerpatronen innan du fortsätter.
8C33-00F